تفاوت بین سرمایه داری وسوسیالیزم چیست ؟

تفاوت بین سرمایه داری وسوسیالیزم چیست ؟

نویسنده : الری روما نوف »Romanoff Larry .»
منبع وتاریخ نشر : گلوبا ل ریسرچ »81-81-9182 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .

بقیه در ضمیمه 

لوستل شوی 398 ځله Last modified on دوشنبه, 29 میزان 1398 19:26