Print this page
مانیفست کمونیست »071 »سال بعد

مانیفست کمونیست »071 »سال بعد

نویسنده : سمیر »امین« »Amin Samir .»
منبع وتاریخ نشر : ما نتلی ربیو »10-01-8102 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .
 

 سمیر »امین« ا قتصا د دان مصری در جشنواره ا ین سا ل واژگونی
 روند بحران ایرو »Euro »درزاگرب مورخ »9 »جوالی سا ل»0202 »
 *******
ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 1058 ځله