اخرین مرگ درافغانستان : بازگشت مجد د تفنگدارن دریایی ایاالت متحده امریکا به هلمند

نویسنده : اولسن گونار)Gunnar Ulson .)
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ »71-50-7571 .»
برگردان : پوهند وی دوکتور سید حسا م »مل« .
درحدود )033 )نفر از تفنگداران دریایی ایاالت متحده امریکا باردیگر دروالیت هلمند مستقر شد ند ؛ افغا نستا ن طی سا ل های بین )9332 )و )9302 )میزبان باالتر از)93333 )تفنگداران دریایی ایاالت متحده امریکا درهلمند بود که علیرغم تالش هایهمه جانبه بوضوح مواجه به شکست شدوهرگز نتوانست که امنیت را در والیتهلمند برای رژیم د ست نشا نده ونصب شده خود درپایتخت کشور

ادامه موضوع

لوستل شوی 517 ځله Last modified on شنبه, 06 جوزا 1396 18:24