ریا کاری ومدارا : سخنرانی ترومپ به شرق میا نه

نویسنده  :رابرت فسک ( Robert Fisk .)                                                                 
منبع وتاریخ نشر : کونترپنچ « 22 50 250»                                                                          .
 » مل « برگردان  :پوهندوی دوکتور سیدحسام
  اخبارجعلی وفریبنده « ریس جمهورمجنون ودیوانه امریکا  بعد از ابداع واختراع  » بروز یکشنبه  به ادرس مسلما نا ن جها ن  یک سخرانی  فریبنده  نمود؛   دونالد ترومپ  در جریان صحبت خود گفت :که  من  اینجا  به  عربستان  سعودی   بخا طر  سخنرانی  ولکچردادن نیامده ام ، اوگفت  واعظان اسلام  درجهان   چه میگویند تروریزم «  را  » بعنوان یک پدیده  اگر خشونت تنها  یک پدیده اسلامی میبود  محک وم میکردند

ادامه موضوع

لوستل شوی 543 ځله