درعقب د ستا ورد های عمده طا لبا ن درشما ل افغا نستا ن چه نهفته است ؟

نویسنده: با رین سلطانی ها یمون ومیخایل کوگلمن .
منبع وتاریخ نشر : نشریه د یپلومات »81-50-7582 .»
برگردان : پوهند وی دوکتور سید حسا م »مل« .
چرا طا لبا ن قا د ر به تا خت وتا ز درشما ل افغا نستا ن شد ند ؟ در طول چند هفته ء گذ شته والیت کند زواقع درشما ل افغا نستان مکررا ستخوش ًنارامی ها وهرج ومرج قرارگرفته است آنچنانیکه تا سا ل های اخیر این منطقه توسط شورشیا ن طا لبا ن بی پیرایه و محل درگیری شد ید میان طا لبا ن ونیروهای امنیتی افغا نستا ن درآمده بود .

ادامه موضوع

لوستل شوی 602 ځله Last modified on دوشنبه, 01 جوزا 1396 17:38