چراپاکستان میخواهد که ایاالت متحده امریکا درافغانستان ببا زد

نویسنده : الورنس سیلین )Sellin Lawrence .)
منبع وتاریخ نشر: واشنگتن اکزامینر»81-50-7582 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.
پا کستان باداشتن انگیزه اقتصا دی قابل توجیهی در صد د حذ ف هرگونه نفوذ کشورهای غربی درافغانستان میباشد. پاکستان تنها »چین« نه ایاالت متحده امریکارا بعنوان شریک استراتیژیکی بلند مد ت خود می بیند .
ادامه موضوع

لوستل شوی 794 ځله Last modified on شنبه, 30 ثور 1396 22:00