دامریکي متحده ایاالت به هیڅکله دافغانستا ن په جګړه کي بري ترالسه نکړي

لیکونکۍ: کاترینا واندین هیوبل »Heuvel Vanden Katrina .»

منبع اودخپریدو نیټه : کمان ډریم »71-50-7571 . »له واشنګټن ُپست څخه
ژبا ړونکۍ: پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل«. .
 د امریکی د متحده ایاالتو جمهور ریس ښاغلي » دونا لد ترومپ « دخپل جنراالنو دغوښتنی په ځواب کی چی افغانستان ته اضا فی سرتیری ولیږی اویا که ونه ولیږی ؟

د موضوع دوام

لوستل شوی 726 ځله