دمور دورځی په منا سبت

پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.
 زه د مورد ورځی په درشل کی دنړی ټولو میندو اوبیا په ځا نګړی بڼی دافغا نستا نغمځپلو میند و ته دغه تاریخی ورځ مبارکی وایم اوهیله

ادامه موضوع

لوستل شوی 330 ځله