انگیزه تجا وز شا نزده سا ل قبل ایاالت متحده امریکا باالی افغانستان وتدوام اشغال

پوهندوی دوکتور سیدحسا م »مل«
 -----------------------------
 مد خل :
به تفصیل وبه برسی اصل موضوع که در عنوان فوق مرقوم قبل از آنکه مستقیماًگردیده است بپردازیم ؛ ضرورمیدانم که به رویداد های تا

ادامه موضوع

لوستل شوی 325 ځله