Print this page

" بمنا سبت کود تا ی هفت ثور ١٣٥٧ "

پوهندوی سيف الرحمن سيف

( مختصري از کج انديشی ها ی عدۀ از رهبران اسبق حزب دموکر اتيک خلق )
طوريکه هموطنان عزيز آګاهي دارند ، تعداداز روشنفکرن و قلم بد ستا ن افغان از مد ت بد ينسودر مورد کلما ت چون " خراسا ن " بجای نام " افغا نستان " و " افغا نستانی " بجای "افغا ن " مقا ﻻت
و مضا مينی د رنشرات بيرون مرزی از ديد ګا هها ی مختلف و مخالف ، عد ۀ با ريشه و پشينۀ ستمی
و کج انديشی و نيز تعداد از ديد ګا ه خير خوا هانه ، وحد ت و همبستګی ملی بر مو ضوع روشنی اند ا
خته اند ٠ از جمله کج اند يشان با ريشه و پيشينۀ ستمی و لی با ظا هر فريبنده و دو پهلو ، يکی هم -محترم غلا م د ستګيرپنجشيری ( بګفتۀ خو د ش اکا د ميسين ! ) بوده که در مورد مقا له محترم - ميرعبد الوا حد سادات تحت عنوان ؛ " مو جود يت افغا نستا ن در ګرو وحد ت ملی آن است " مطلب
تحت عنوان ؛ " از همبستګی و وحد ت کدام ملت دفاع ميکنيم ؟ " برشته تحرير در اورده که نظريا ت
موصوف با در نظر داشت موقف ګذ شته سياسی اش شديدآ متعرضا نه ، احسا سا تی و نفا ق افګنا نه بوده که برتری جويی قومی و قوم ستيزی از آ غاز الې انجام برجبينش حک خورده است ٠ همچنان مقا
لت مذ کور بد ون آ راستګی علمی – تحقيقی ، پختګی وريا ليزم سياسی بوده و از " سنګ فروشا ن "
(شورای نظار – جمعيت، که بيشتر از ديګر تفنګ سا ﻻران در کشتا ر مردم بی ګناه ، چوروچپاول -بانکها ، ساير دارائی های ملی و شخصې دست داشتند ) ، جنبش ملی – اسلامی عبد الرشيد دوستم -
( که بدون شک همو طنا ن ما ازکشتا ر ها ی د سته جمعی اين قصا ب حرفوی مردم افغا نستا ن اګاهی
دارند ) ، ستمی ها و پرچمداران پشتون ستيزتجمع يافته در ګروه ستم ملی ، خا ديست ها ی بلند رتبه دو
لت سا بق ( رژيم طرفدار مسکو که در کود تا ی هشت ثور- ١٣٧١ با شورای نظا ر – جمعيت سهيم بود ند و دستان شان بخون مردم افغا نستا ن ( افغا نها ) سرخ می با شد ) دفا ع نمو ده ، انها را -نيروهای دموکرا تيک وجبهه مقاومت ملی جا ه زده ، پشتو نها و اعضا ی پشتون شورای وزرای کا بينه جلا لتمآ ب حا مد کرزی را بعد از توهين و تحقيرطا لبا ن ، برتری خوا هان قومی و قبيله وی
معرفی نموده و با " جنون -
قوم ستيزی " و " برتری خواهی قو می " ايکه دارد نيا کا ن وپدرکلا نها ی قوم عرب ( عربها ی -
افغا ن سا کن کشور ) را بعد از چهارده قرن ( ١٤٠٠- سا ل ) در ګور های شا ن ارام نګذا شته انانرا
با جګيران ، فرهنګ زدا یا ن وبرتری خواهان نژادی ٠ ٠ ٠ خوانده و خود را با شنده اصلی وطن و –
نژاد اصيل اريا يی بدون در نظر داشت وجه تسميه کلمۀ " تا جيک " ( تازی و تازيک ) ، قدامت تا -ريخی انها و مطا لعۀ تا ريخ مها جرتها در افغا نستا ن ، معرفی داشته است ٠
همينطور محترم غلام دستګير پنجشيری در جا ی ديګری مينګارد ؛ افغا نستان کشوريست که هنوز –
مرزهای مشخص ندارد ودر ١٤ وﻻيت آن امنيت استوار نمی باشد ٠ که نويسنده با چنين اظهارات نادرست و غير مسوﻻنه جنا ب غلام د ستګير پجشيری موافق نبوده ، زيرا از لحا ظ جغرافيا يی کشوربه منا طق دارندۀ خصوصيات ذ يل ګفته ميشود ؛
- کشور منطقه ايست که دارنده مزرها و سرحدات مشخص جغرافيا يی باشد٠
- اين منطقه علاوه بر داشتن مزهای مشخص دارای سا کنين و با شنده ګا ن نيزمی با شد ٠
- علاو تآ کشور دارای يک نظام حقوقی است ٠
با در نظرداشت موارد فوق ، کشورعزيز ما افغا نستان دارای سرحدات مشخص تثبيت شده با جمهوری
مردم چين ، تاجکستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، جمهوری اسلامی ايران وجمهوری اسلامی پاکستان
بوده که سرحدات مذ کور ازجانب ممالک همسا يه ، سازمان ملل ، جوامع بين لمللي ودول معظم جها ن برسميت شنا خته شده ودارای مساحت ٦٥٢٠٠٠ کيلومتر مربع ميباشد٠ هرګاه هد ف محترم غلام –دستګير پنجشيری از اظها رات فوق موجوديت پرابلم های سرحدی بين پا کستان و افغا نستان برسرمسله پشتونستان ( پښتون خوا ) با شد ، اين موضوع مسله کاملا جدا ګانه ايست که همن اکنون دربين ممالک ديګر جهان چون ؛ هند و پاکستان برسر مسله کشمير ، بين تاجيکستان و ازبکستان برسر
مسله سمرقند وبخارا ( که اکثربا شنده ګان اين دو وﻻيت متعلق به ازبکستان ، تا جيکها بوده و به -فارسی- تاجيکی صحبت مينما يند و بنابر اهداف استعماری دولت شوروی سابق در سال ١٩٢٤ –ميلادی ازپيکر تا جيکستان مجزا وبه ازبکستان ملحق ګرديد و حال دولت ازبکستان بنا بر سيا ست قوم
ستيزی اش ، محدوديت هاي اموزشی سخت ګيرانه را غرض تدرېس و اموزش به لسان مادری-تاجيکۍ با شنده ګان درين وﻻيات وضع نموده اند٠ ) ، بين ارمنستان و آذربايجان برسر منطقه نګور نه
قره باغ وبين د ولت فدراتيف روسيه و اوکريين در ناحيه کريميا ، که دولت رسيه بنابر اهداف استعماری -
خويش غرض رسيدن به ابها ی ګرم بحيره سياه قسمت از خاک اوکريين را بخود ملحق نموده بملا-
حظه ميرسد ٠ که موضوع فوق به هيچ وجه دﻻلت برنا مشخص بودن مرزها بين مما لک فوق الذکر
نمی نما يد ، که افغا نستان را نيز نميتوان ازين امر مستثنی شمرد ٠
طوريکه ګفته شد يک کشور علاوه برداشتن مرزهای مشخص ، دارنده سا کنان و باشنده ګان نيز بوده
که طبق احصا ئيه سازمان ملل نفوس افغانستان ٢٣ مليون و ٦٠٠ هزارنفربوده ورشد نفوس –
کشور به دو در صد ميرسد ٠
علاوه بر موارد فوق کشور ازلحاظ جغرافيايی دارنده نظا م حقوقی نيزمی باشد ، که کشور عزيز ما –
افغا نستان دارای نظا ريا ستی ( جمهوری اسلامی) با تفکيک قوای ثلا ثه ميبا شد ٠
در مورد اينکه جناب غلا دستګير پنجشيری ازعدم موجوديت امنيت استوار در ١٤ وﻻيت –کشورصحبت مينمايد ، به صراحت بايد ګفت که الی سقوط اولين جمهوری در کشور امنيت ، صلح و
ثبات سياسي وجود داشته و بعد از کودتای ٧ ثور ١٣٥٧ صلح و ثبات سيا سی در کشور بنابر در پيش
ګيری سيا ست های نا عا قبت انديشانه ر هبران حزب دموکراتيک ( خلق و پرچم ) که از کمبود سواد -
سياسی رنج ميبردند واز شناخت جامعه عاجز بودند برهم خورده وتا امروزادامه دارد که مسوليت -مستقيم ان بدوش رهبران خلق وپرچم و بعد اميران احزاب اسلامی وقوماندانان ارشد انان بوده و اينکه عده ازرهبران حزب دموکراتيک اظهار ميدارند که ما کارمندان سياسی بوديم ودر جنګها سهيم نبوده ايم ، موضوع دور از واقعيت ، حرفهای پوچ و بی معنی بوده و خوا هان فرار از مسوليت ميبا شند ٠ زيرا حزب دموکراتيک قدرت سياسی را در د ست داشته ودولت را رهبری مينمود ٠ اعضای دفترسياسی و کميته مرکزی در سطح با ﻻيی حزبی
( رهبری حزبی) تصاميم اتخاذ نموده و به کميته هاي وﻻيتی ، شهری و وزارتخانه های دولتی در
مورد تطبيق ان دسا تير مشخص صا درمينمودن که ما در جايش نمونهای مشخص از صدور چنين
دساتيرواوامر را ياد اور خواهيم شد٠
به همين طور از متن مقاله محترم پنجشيری معلوم است که موصوف بجا ی وفاق ملی ، نفا ق ملی را
دامن زده و جا ګزينی کلما ت چون ؛ " افغا نستا نی " و " خراسان " را بجای " افغان" و" افغانستان "
بدودر نظرداشت منا فع ملی وواقعيت های تاريخی کشور بهتر دانسته وبد ين اساس خويش را يکی از
معماران اصلی " ديواربرلين " معرفی ميدارد٠ا زجانب هم چنين طرحهای مشکل برانداز ضد روحيه
ملی نميتواند صلح را بوطن جنګ زده با زګرداند ، ازدرد ورنج مردم ما بکا هد وشکمهای ګرسنه –
مردم مارا سير بسازد ٠
اينک با در نظرداشت ، نظريات ان يکی از اعضای اسبق دفتر سياسی حزب حاکم وقت ، " مشت نمونه خروار" تبصره نموده و هموطنانم را در روشنی قرارخواهم داد ٠ تا ديده شود شخصکه اينقدر
مي غرد وبا دست باز ، بدون در نظر داشت منافع ملی کشور ، برهمه چيزميتازد ،آيا خودش وقعآ –
" پلنګينه پوش " و " شيرغران هندوکش " بوده يا اينکه " روباه کابل " و " بزشادګل " که هميشه دو
ستان نزديکش را که با ايشان " نان ونمک "شده نامردانه ازپشت خنجر زده و نمکدان را شکسته است ٠
بايد علاوه نمود که نويسنده اين سطور به هيچيکی ازحلقا ت حزب دموکراتيک ويا ديګر ګرهها ی سيا سی تعلقيت نداشته و خود را علم بردار بيرقهای سرخ وسبز ندانسته وتعبيرکننده خوابهای رهبران و اميران تاريک انديش وعقب ګرا نميداند و منحيث افغان با داشتن احترام کا مل به تمام اقوام ساکن باهم
برادر وبرابر کشوربدون " جنون برتری جويی و قوم ستيزی " که خلاف منافع ملی کشور ما ميباشد –
بخود حق تبصره وابرازنظربرموضوع راداده و " برتری جوان، قوم ستيزان و متعصبين ملی " را از
خداوند خوار و ذليل ميخواهد ٠
# # #
از چشم ديد های فعا لين ، کادرها و عدۀ ازرهبران اسبق حزب دموکراتيک ، نوشته ها ی خا طره
نويسان وديګر مولفين طورواضح ميتوان ګفت که ؛ عده به اصطلاح رهبران حزب دموکراتيک بجای
انکه عليه ناسا ما نيها اجتما عی – اقتصا دی جامعه عقب مانده ما مبارزه نمايند ، بيشترين اوقات شانرا
به تبليغات دشمنانه عليه هم ، فراکسيون بازی ، د سيسه کار ، دامن زدن نفاق ملی ،برتری جويی ، قوم
ستيزی ، وحفظ انحصار فرهنګی ولسانی وغيره صرف نموده و فضای کا ملآ بی باوری عدم اعتماد و
احترام متقا بل را بين هموطنان ما به باراورده اند ٠ که امروز نتيجه همه اين فتنه ګری ها و تفرقه اندا
زی هارا نتنها اعضای ان حزب ، روشنفکران وتعليم يافته ګان وطن ، بلکه همه هموطنان ما بچشم خو
يش می بينند ودر واقعيت کفاره ګنا هان انان را ميپردازند ٠ ازجا نب هم رهبران حزب دموکراتيک نيزمانند اميران احزاب اسلامی ، هيچګاه بدون اشاره ، اوامر ودساتير مشاورين خارجی (روسها-کی٠جی٠بی ) بدور ميز مذاکره غرض رفع اختلافات داخلی خويش نه نشستند ٠
که نتجه اين دنباله روی ها ووابستګی های سياسی ان شد تا انان به موجودات ذيروح بی اراده و بی صلا حيت مبد ل شوند ووطن به ويرانه مبدل ګردد ٠
نشريه ماهوار" يووالی " درشماره هشتم ، ص – ٤ ، مورخ ٢٣ ميزان – ١٣٨١ ، خويش با صراحت
کامل در مورد توطيه ګی ها ، ګروه بندی ها ومعا مله ګری های عده از رهبران حزب دموکراتيک –
بجواب يکی از هموطنان ما چنين مينويسد ؛
" د افغانستان د خلک دموکراتيک ګوند ﻻ له پخوا هم د يوواحد ګوند حيثيت نه درلود ٠ په دی ګوند کی
نه يوازي د مختلفو نظرياتواوتمايلاتوکسان اوګرپونه راټول شوی وو ، بلکه د مخالفو شخصيتونواوګرو
پونونه يوسياسی جوړښت وچی د همدغه ګوند د ننيوخصومتونواو توطيوله امله چی د بهرنيوهيوا

دونوپه خاص ډ ول پخوانی شوروی اتحاد څخه يی الهام اخيست په ګوند کی د ملی دموکراتيکو-
شخصيتونوته نه جبرانيدونکی زيانونه واوښتل ٠ همدارنګه ددغوخصومتونوله امله د ننه په ګوند کی
ځينی ګروپونه د ګوند د حاکميت پرضد را پاڅيد ل اودشورويانوسره يی ﻻس يوکړچی پرافغانستان –
تيری وکړی ، چی د افغانانو د اوږدی غميزی پيل و٠٠٠"
بتا ئيد ګفته های فوق ،هنوزحزب دموکراتيک تاسيس نشده بود که عده ازرهبران ان به دسيسه وتوطيه
عليه هم شروع نمودند وبسان مارها و کژدمها به خورن هم اغازنمودند ، مرحوم غبارکه شخص باتجربه وچيزفهم بود مورد اتهامات ناروای انان قرارګرفت ٠ دانشمندان محترم هريک ؛ محمد علی
زهما و محمد صديق روهی که مردان اګاه و ازموده روزګاربودند ،بدون انکه ګريبان پاره نمايند ابرومندانه راه خويش را درپيش ګرفتند ٠وبدينترتيب طبق نوشته های مرحوم غوربندی ؛ " بيش از نصف اعضای کنګرۀ تدارک بنحوی ازشرکت درکنګره کنارزده شدند ٠" ( عبدالقدوس غوربندی ،
نګاهی به تاريخ ح٠د٠خ٠ا، جرمنی – دخو، سال – ٢٠٠٠م ،ص ١٢-١٣ )
ازتاسيس حزب مدتی سپری نشده بود که باز رهبران ان بجان هم افتادند ، ببرک کارمل درمخالفت با
نورمحمد تره کی با استعمال کلمات چون " عناصر ساده بدوی با ضوابط ونورمهای قبيله وی " –
ايستاده ګی نمود ٠ ببرک با استعمال چنين کلمات غيرمسوﻻنه وناعاقبت انديشا نه تحقيروتوهين اميز به
پشتونها علاوه برانکه اختلافات درون حزبی را شد ت بخشيد ، تخم نفاق ملی راکه هدف اصلی اش بود در
بين پيروان خويش تقويت نموده که اثر ات منفی انرا بعد از ٦ جدی ١٣٥٨، کودتای ١٦ حو ت ١٣٦٨
و ٨ ثور ١٣٧١ بخوبی ميتوان ملاحظه نمود ٠ طبق نوشته های محترم حصين ؛ " درطول دوره کارمل
تاکيد ميشد که پشتونها قوم اند و قبيله ها نه مليت وبهمين دليل درمطبوعات رسمی ، پشتونها را قوم وقبا
يل و ديګران را مليت های برادر نام ګذا شته بودند ٠ " ( ش – حصين ، مثلث بی عيب ، سال ١٣٨٠
، ص – ٢٧ )
بايد ګفت محترم غلام دستګيرپنجشيری که بصورت عام درنوشته هايش همواره کلمات چون " قبيله
سالار" و " غرورقبيله وی " رابدون احتياط و ناعاقبت انديشا نه درمورد دولت مردان پشتون چون اعليظرت محمد ظاهر پادشاه اسبق ، شهيد محمد داود ، حفيظ الله امين ، دوکتورنجيب الله ، اعضا ی پشتون کا بينه جلالتماب حامد کرزی بعد ازوقفه چند بکارميبرد هدف جز نيش زدن و توهين کردن
پشتونها چيز ديګری نمی باشد که ازاستاد اولی اش ببرک انرابه ميراث برده است ٠
بهرحال از موضوع دورنرفته حرفهای خويش را د نبال ميکنيم ٠ هنوز از انشعاب اول حزب مذکور
مدت سپری نشده بود که باز بحران در رهبری ان حزب پديدارګرديد ، مارها و کژدمها بخوردن هم –
شروع نمودند ، اينبار محترم غلام دستګيرپنجشيری ازجناح پرچم بادوتن ديګر مجزا " خلق کارګر" و
مرحوم محمدطاهربدخشی ازجنا ح خلق مجزا " محفل انتظار – سازا " راکه بزودی به ستم ملی معرو
ف ګرديد بنياد نهادند ٠ که بعد ازمدت کوتاه محترم غلام دستګيرپنجشيری روی اهداف مشخص ، که
حيثيت " ماراستين " را داشت به جنا ح خلق پيوست ( ١٣٤٨ )٠
روزنامه افغانی " سهار" ،چاپ پيشاور ،درشماره ٢٣٨ ، ص - ٣ ، مورخ ٦ – اسد ٢٠٠٤ ، خويش
درمقاله تحت عنوان ؛ " کره کتنه ، ظهور وذوال حزب دموکراتيک " که به قلم محترم ګ ٠ او غزوال
شينواری تحريريافته ، درمورد پيوستن محترم پنجشيری به جناح خلق چنين مينويسد ؛
" که اجازه راکوی غواړم چی د پنجشيری دخولی يونقل قول په دی ځاي کی رانقل کړم او هغه دادی ؛
منلی وايی ! زه يوه ورځ په پښتو ټولنه کی د ژواک دفتر ته وﻻړم د څه خبرو اترونه وروسته ژواک –
داسی وويل : پنجشيری چی دزندان نه راووت نوزه او موﻻنا شيرين د ده پوښتنی لپاره کورته ورغلو
، د حال او احوال پوښتنی نه وروسته ما د پنجشيری نه په خنداکی وپوښتل ، ياره ! پنجشيری پرچمی –
زندان ته ننوتلی وی او خلکی راووتی ؟ زه په دی مطلب پوه نه شم ؟ پنجشيری په ځواب کی راته وويل
؛ خلکيان ډيرساده او خوش باو ره خلک دی که لږسړی ورکی چاﻻکی ولری نولوړمقام ته پکښی رسيږی
اوپرچميان چی دی ډيرچست اوچاﻻک خلک دی اوښاری ټيپه دی اوهرڅوک ورکی رشد اوپرمختګ –
نشی کوﻻی ٠ ژواک د خپل خبری د تائيد او يقينی کولو لپاره موﻻنا شيرين د شاهدی لپاره معرفی کړ
موﻻنا شيرين هم خپل سروخوځاوه او وی ويل چی ؛ هوهمدسی څه خويی وويل ٠منلی وايی وه خبره
وه تيره شوه ٠
يو څوورځی وروسته زه خپل ځانی مينی ته تلم او موټر ته چی وختم ګورم چی پنجشيری صاحب موټر
کی وﻻړ دی او په موټر کی راسره يوځای څنګ په څنګ ودريد و ٠پنجشيری صاحب خبری بينا کړی
د خبرو په جران کی ما په کراره ورته وويل : ياره پنجشيری زه هغه بله ورځ د ژواک دفترته تللی وم
اوهغه راته داسی وويل : پورتنی بيان می ورته ټکی په ټکی وکړ ٠ پنجشيری په ډيره تنده لهجه وويل ؛
" ژواک ګو خورده ٠ " د ی خبری سره دی هم چپ شو او زه هم چپ پاتی شوم اوبيا تر اخره پوری نه ده څه وويل او نه ما اودی چی له مانه جدا کيدو خدای پامانی هم راسره ونه کړه اوله موټره څخه په چپه خوله کښته شو ٠ "
ازاينجا ست که دور چديد از زندګی سياسی محترم پنجشيری اغاز ميشود ٠ محترم پنجشيری درين فر
صت مناسب بجای انکه با " سازا يا ستم ملی " که باهم نظريات مشابه دارند ، بپيوندد ، نه پيوست ٠
( زيرا عده هم به اين باور اند که شخصأ مرحوم بدخشی باروسها ميا نه خوبی نداشت و محتر پنجشری
که شخص زيرک و موقع شناس بود اينده را در وجود ستم ملی درخشان نميديد ٠ )
وی هيچګاه طرح مستقل ، عادﻻنه ،بدون غرض ومرض سياسي ، غرض حل عادﻻنه مسله ملی به دفترساسي حزب تقديم ننمود ٠ قابل ياد اور ی است که اکثريت مطلق بدنه جنا ح خلق را پشتون ها –
تشکيل ميداد وجناب پنجشيری با انکه دشمنی اش را با پشتون ها ازکسی پنهان نميدارد ، به نماينده ګی از
همين جنا ح ،با همين بدنه وترکيب ابتدا به رهبری حزبی و بعد ازکودتای ٧ ثور به رهبری حزبی ودو
لتی کشانده شد ٠ بعد تر در زمان حاکميت دوکتورنجيب الله ، محترم پنجشيری با ملاحظه اوضاع سيا
سی - نظامی کشور ( بعد ازخروج عساکرمتجاوزروسی ) با فرستادن نماينده خاص خويش به ولسوالی
پنجشير تا " پلنګينه پوشان پکولدار " ووطنداران پنجشيری اش را که با د ب د ب ( کوبيد ن ) پای چند
ملا وطالب ازسورخهای شان بيرون وبا سرعت با ﻻتر از حالت دوش حيوانات درنده سرداران جنګل
فراررابرقرارترجيع دادند وبه سرعت تمام خودرا به دره کوﻻب رساندند ، نيزدرين عرصه ازمايش نما
يد ، ولی با تآ سف که ازقومای پنجشيریشان چيزی بورنشد ونماينده اش از مقام باديګاردی چوکی بلند
تری را دريافت ننمود ٠
طوريکه اشاره شد رهبران حزب در تلاش ا ن بودند تا طور مخفی وعلنی با مسکو،روابط برقرار –
نمايند وانرا اصول ا نترناسيوناليزم پرولتری وسويتيسم قلمداد نمايند ٠ در سلسله همين ګونه اقدا مات
بود که جناب پنجشيری نيز برق رخ کار ګری با نشان داس و چکش رابرافراشته هورا کنان د ر وصف مسکو ، لينن ، کريملين ، سربازشوروی، وميدان سرخ اشعارش راسرود ٠
مسکو حيثيت جايګاه مقد س ، محل براورده ساختن نيازها وکليد حل تمامی پرابلمهای شان بحساب ميا
مد ٠ نه تنها اشخاص ملی و ملی ګرايان دربين شان جايګاه مناسب نداشت ، بلکه تحت عناوين مختلف
بايدازصفوف شان رانده ميشد ند ويا بګونه مافيا يی ازبين ميرفتند ٠
بعد از کودتای ٢٦ سرطان ١٣٥٢انان کوشش زياد نمودند تا شهيد محمد داود را درخط مسکو کشانده وحفظ نمايند ٠ شهيد محمد داود که شخصيت برازنده ملی ،وطندوست ودر سياست وارد بود نزديکی به مسکووحزب دموکراتيک را خلاف مصالح ملی دانسته وازانها دوری نمود ٠ ايشان در جواب دوست
خويش در نزديکی با حزب دموکراتيک چنين ګفت ؛ " زه اوس د پرچميانوپر سلام هم پښيمانه يم " ٠
( ا٠ هارون ، داود خان د کی ٠ جی ٠بی - په لوموکی ، دريم چاپ ، ١٣٧٦ کال ، ص – ١١٥ )
چنانچه بعدآ ملاحظه ګرديد داودخان کاملآ حق داشت که ازسلام ګفتن رهبران حزب پشيمانی ميکرد
وازانهادوری ميګزيد ٠ به مجرد دوری ګزيدن داود خان از خط مسکو و فا صله ګرفتن ازپرچمی ها
رهبران ان حزب بهدايت مسکو بوحدت مصلحتی ولرزان دست زدند ( ١٢سرطان ١٣٥٦ ) ٠ داودخان
ديګردوست ګفته نمی شد ٠ د سيسه ،توطيه وماجراجويی ها اغازګرديد ، مارها وګژدمها ازچپ وراست غرض ګرفتن قهراميزقدرت نيش ميزدند ٠ رهبران ګروهای دست چپی بجای انکه در فکرعزت ،غرورومنافع ملی کشورشان باشند طبق نظر روسها برخورد داود خان با بريژنف را توهين به مسکو
وسفرهای ویرابه تهران، رياض و اسلام اباد ،چرخش بجابراست خوانده وخواهان سقوط قهراميزداود
خان شدند ٠ بخاطرسقوط قهراميزداودخان بايد توطيۀ براه می افتيد وشخصې قربانی اين توطیه ميګر
ديد ٠مرحوم ميراکبرخيبر که شخص ناسيونالست وملی ګرای بود طبق برنامه از قبل ريخته شده يکی
ازحلقات داخل رهبری حزب ( حلقه ببرک ) وکمک مستقيم سفارت روس مقيم کابل قربانی اين توطيه
ګرديد ( ٢٨حمل ١٣٥٧ ) ٠ رهبران حزب دموکراتيک که با فقرسياسی درګيربودند ، بدون انکه به –
عمق به انديشند کورکورانه اتهام می بستند که حکومت درهمکاری نزديک سی٠ آی ٠ ای درقتل مير
اکرخبر دست دارد ٠ ازقتل مير اکبرخيبر هنوز مدتی نګذ شته بود که کودتای ٧ ثور در حال صورت
ګرفت که رهبران ان حزب ازپختګی سياسی برخوردارنبوده وهيچ ګونه اماده ګی غرض حفظ قدرت –
سياسي نداشتند وازشناخت جامعه ، تاريخ معاصرکشور وموقعيت جيوپولتيکی ا ن عاجزبودند ٠
ازهمان روز اول کودتای ٧ ثور عده ازرهبران حزب بنابر دکته روسها درپی سربه نيست کردن مخا
لفين ( اپوزيسيون ) افتادند ٠ رئيس دولت داودخان بدون فيصله محکمه فرمان اعدام را با اعضای –
فاميلش دريافت نمود ٠ که درين ميان جناب پنجشيری برعکس ادعاها يش ،درحليکه خودا زحکومت
دوکتورنجيب الله حق محکمه ووکيل مدافع طلب مينمود ، درمورد قتل محمد داودخان واعضای فاميلش
بدون فيصله محکمه و حکم دادګاه ، حکم صريح ذيل را صادرنمود ؛
" ٠٠٠ اما سليمان ﻻيق ،درباره شيوه برخورد با سردارمحمد داود درپاسخ تره کی ګفت : " دافرعون
ووژل شی " ، من در پاسخ تره کی ګفتم ٠٠٠ نبايد " اصول مبارزه اجتماعی راخوارشمرد " ٠ نبايد
با قيام بازی کرد ٠ ازهومونيزم خالق محجوب رهبرقيام ناکام سودان بايد درس تاريخی ګرفت ٠ بهر
حال مشی مسلط اين بود که هرګاه دشمنان تاريخی ما ازپنجه نيروهای انقلابی نجات يابند ، ضد انقلاب
شکست ورده ومحکوم به ذوال ، بدون ترديد نيروهای خودرابسيج خواهند کرد و با تکيه برارتجاع منطقه ، ايران و پا کستان برانقلاب ما حمله خونين و پروسه انقلابی جامعه را تضعيف خواهند کرد ٠)
( دستګيرپنجشيری ، ظهورو ذوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان ، بخش دوم ، ٧ ثور ١٣٧٨،
ص ٩٦ ) ٠

( مختصري از کج انديشی ها ی عدۀ از رهبران اسبق حزب دموکر اتيک خلق )
طوريکه هموطنان عزيز آګاهي دارند ، تعداداز روشنفکرن و قلم بد ستا ن افغان از مد ت بد ينسودر مورد کلما ت چون " خراسا ن " بجای نام " افغا نستان " و " افغا نستانی " بجای "افغا ن " مقا ﻻت
و مضا مينی د رنشرات بيرون مرزی از ديد ګا هها ی مختلف و مخالف ، عد ۀ با ريشه و پشينۀ ستمی
و کج انديشی و نيز تعداد از ديد ګا ه خير خوا هانه ، وحد ت و همبستګی ملی بر مو ضوع روشنی اند ا
خته اند ٠ از جمله کج اند يشان با ريشه و پيشينۀ ستمی و لی با ظا هر فريبنده و دو پهلو ، يکی هم -محترم غلا م د ستګيرپنجشيری ( بګفتۀ خو د ش اکا د ميسين ! ) بوده که در مورد مقا له محترم - ميرعبد الوا حد سادات تحت عنوان ؛ " مو جود يت افغا نستا ن در ګرو وحد ت ملی آن است " مطلب
تحت عنوان ؛ " از همبستګی و وحد ت کدام ملت دفاع ميکنيم ؟ " برشته تحرير در اورده که نظريا ت
موصوف با در نظر داشت موقف ګذ شته سياسی اش شديدآ متعرضا نه ، احسا سا تی و نفا ق افګنا نه بوده که برتری جويی قومی و قوم ستيزی از آ غاز الې انجام برجبينش حک خورده است ٠ همچنان مقا
لت مذ کور بد ون آ راستګی علمی – تحقيقی ، پختګی وريا ليزم سياسی بوده و از " سنګ فروشا ن "
(شورای نظار – جمعيت، که بيشتر از ديګر تفنګ سا ﻻران در کشتا ر مردم بی ګناه ، چوروچپاول -بانکها ، ساير دارائی های ملی و شخصې دست داشتند ) ، جنبش ملی – اسلامی عبد الرشيد دوستم -
( که بدون شک همو طنا ن ما ازکشتا ر ها ی د سته جمعی اين قصا ب حرفوی مردم افغا نستا ن اګاهی
دارند ) ، ستمی ها و پرچمداران پشتون ستيزتجمع يافته در ګروه ستم ملی ، خا ديست ها ی بلند رتبه دو
لت سا بق ( رژيم طرفدار مسکو که در کود تا ی هشت ثور- ١٣٧١ با شورای نظا ر – جمعيت سهيم بود ند و دستان شان بخون مردم افغا نستا ن ( افغا نها ) سرخ می با شد ) دفا ع نمو ده ، انها را -نيروهای دموکرا تيک وجبهه مقاومت ملی جا ه زده ، پشتو نها و اعضا ی پشتون شورای وزرای کا بينه جلا لتمآ ب حا مد کرزی را بعد از توهين و تحقيرطا لبا ن ، برتری خوا هان قومی و قبيله وی
معرفی نموده و با " جنون -
قوم ستيزی " و " برتری خواهی قو می " ايکه دارد نيا کا ن وپدرکلا نها ی قوم عرب ( عربها ی -
افغا ن سا کن کشور ) را بعد از چهارده قرن ( ١٤٠٠- سا ل ) در ګور های شا ن ارام نګذا شته انانرا
با جګيران ، فرهنګ زدا یا ن وبرتری خواهان نژادی ٠ ٠ ٠ خوانده و خود را با شنده اصلی وطن و –
نژاد اصيل اريا يی بدون در نظر داشت وجه تسميه کلمۀ " تا جيک " ( تازی و تازيک ) ، قدامت تا -ريخی انها و مطا لعۀ تا ريخ مها جرتها در افغا نستا ن ، معرفی داشته است ٠
همينطور محترم غلام دستګير پنجشيری در جا ی ديګری مينګارد ؛ افغا نستان کشوريست که هنوز –
مرزهای مشخص ندارد ودر ١٤ وﻻيت آن امنيت استوار نمی باشد ٠ که نويسنده با چنين اظهارات نادرست و غير مسوﻻنه جنا ب غلام د ستګير پجشيری موافق نبوده ، زيرا از لحا ظ جغرافيا يی کشوربه منا طق دارندۀ خصوصيات ذ يل ګفته ميشود ؛
- کشور منطقه ايست که دارنده مزرها و سرحدات مشخص جغرافيا يی باشد٠
- اين منطقه علاوه بر داشتن مزهای مشخص دارای سا کنين و با شنده ګا ن نيزمی با شد ٠
- علاو تآ کشور دارای يک نظام حقوقی است ٠
با در نظرداشت موارد فوق ، کشورعزيز ما افغا نستان دارای سرحدات مشخص تثبيت شده با جمهوری
مردم چين ، تاجکستان ، ازبکستان ، ترکمنستان ، جمهوری اسلامی ايران وجمهوری اسلامی پاکستان
بوده که سرحدات مذ کور ازجانب ممالک همسا يه ، سازمان ملل ، جوامع بين لمللي ودول معظم جها ن برسميت شنا خته شده ودارای مساحت ٦٥٢٠٠٠ کيلومتر مربع ميباشد٠ هرګاه هد ف محترم غلام –دستګير پنجشيری از اظها رات فوق موجوديت پرابلم های سرحدی بين پا کستان و افغا نستان برسرمسله پشتونستان ( پښتون خوا ) با شد ، اين موضوع مسله کاملا جدا ګانه ايست که همن اکنون دربين ممالک ديګر جهان چون ؛ هند و پاکستان برسر مسله کشمير ، بين تاجيکستان و ازبکستان برسر
مسله سمرقند وبخارا ( که اکثربا شنده ګان اين دو وﻻيت متعلق به ازبکستان ، تا جيکها بوده و به -فارسی- تاجيکی صحبت مينما يند و بنابر اهداف استعماری دولت شوروی سابق در سال ١٩٢٤ –ميلادی ازپيکر تا جيکستان مجزا وبه ازبکستان ملحق ګرديد و حال دولت ازبکستان بنا بر سيا ست قوم
ستيزی اش ، محدوديت هاي اموزشی سخت ګيرانه را غرض تدرېس و اموزش به لسان مادری-تاجيکۍ با شنده ګان درين وﻻيات وضع نموده اند٠ ) ، بين ارمنستان و آذربايجان برسر منطقه نګور نه
قره باغ وبين د ولت فدراتيف روسيه و اوکريين در ناحيه کريميا ، که دولت رسيه بنابر اهداف استعماری -
خويش غرض رسيدن به ابها ی ګرم بحيره سياه قسمت از خاک اوکريين را بخود ملحق نموده بملا-
حظه ميرسد ٠ که موضوع فوق به هيچ وجه دﻻلت برنا مشخص بودن مرزها بين مما لک فوق الذکر
نمی نما يد ، که افغا نستان را نيز نميتوان ازين امر مستثنی شمرد ٠
طوريکه ګفته شد يک کشور علاوه برداشتن مرزهای مشخص ، دارنده سا کنان و باشنده ګان نيز بوده
که طبق احصا ئيه سازمان ملل نفوس افغانستان ٢٣ مليون و ٦٠٠ هزارنفربوده ورشد نفوس –
کشور به دو در صد ميرسد ٠
علاوه بر موارد فوق کشور ازلحاظ جغرافيايی دارنده نظا م حقوقی نيزمی باشد ، که کشور عزيز ما –
افغا نستان دارای نظا ريا ستی ( جمهوری اسلامی) با تفکيک قوای ثلا ثه ميبا شد ٠
در مورد اينکه جناب غلا دستګير پنجشيری ازعدم موجوديت امنيت استوار در ١٤ وﻻيت –کشورصحبت مينمايد ، به صراحت بايد ګفت که الی سقوط اولين جمهوری در کشور امنيت ، صلح و
ثبات سياسي وجود داشته و بعد از کودتای ٧ ثور ١٣٥٧ صلح و ثبات سيا سی در کشور بنابر در پيش
ګيری سيا ست های نا عا قبت انديشانه ر هبران حزب دموکراتيک ( خلق و پرچم ) که از کمبود سواد -
سياسی رنج ميبردند واز شناخت جامعه عاجز بودند برهم خورده وتا امروزادامه دارد که مسوليت -مستقيم ان بدوش رهبران خلق وپرچم و بعد اميران احزاب اسلامی وقوماندانان ارشد انان بوده و اينکه عده ازرهبران حزب دموکراتيک اظهار ميدارند که ما کارمندان سياسی بوديم ودر جنګها سهيم نبوده ايم ، موضوع دور از واقعيت ، حرفهای پوچ و بی معنی بوده و خوا هان فرار از مسوليت ميبا شند ٠ زيرا حزب دموکراتيک قدرت سياسی را در د ست داشته ودولت را رهبری مينمود ٠ اعضای دفترسياسی و کميته مرکزی در سطح با ﻻيی حزبی
( رهبری حزبی) تصاميم اتخاذ نموده و به کميته هاي وﻻيتی ، شهری و وزارتخانه های دولتی در
مورد تطبيق ان دسا تير مشخص صا درمينمودن که ما در جايش نمونهای مشخص از صدور چنين
دساتيرواوامر را ياد اور خواهيم شد٠
به همين طور از متن مقاله محترم پنجشيری معلوم است که موصوف بجا ی وفاق ملی ، نفا ق ملی را
دامن زده و جا ګزينی کلما ت چون ؛ " افغا نستا نی " و " خراسان " را بجای " افغان" و" افغانستان "
بدودر نظرداشت منا فع ملی وواقعيت های تاريخی کشور بهتر دانسته وبد ين اساس خويش را يکی از
معماران اصلی " ديواربرلين " معرفی ميدارد٠ا زجانب هم چنين طرحهای مشکل برانداز ضد روحيه
ملی نميتواند صلح را بوطن جنګ زده با زګرداند ، ازدرد ورنج مردم ما بکا هد وشکمهای ګرسنه –
مردم مارا سير بسازد ٠
اينک با در نظرداشت ، نظريات ان يکی از اعضای اسبق دفتر سياسی حزب حاکم وقت ، " مشت نمونه خروار" تبصره نموده و هموطنانم را در روشنی قرارخواهم داد ٠ تا ديده شود شخصکه اينقدر
مي غرد وبا دست باز ، بدون در نظر داشت منافع ملی کشور ، برهمه چيزميتازد ،آيا خودش وقعآ –
" پلنګينه پوش " و " شيرغران هندوکش " بوده يا اينکه " روباه کابل " و " بزشادګل " که هميشه دو
ستان نزديکش را که با ايشان " نان ونمک "شده نامردانه ازپشت خنجر زده و نمکدان را شکسته است ٠
بايد علاوه نمود که نويسنده اين سطور به هيچيکی ازحلقا ت حزب دموکراتيک ويا ديګر ګرهها ی سيا سی تعلقيت نداشته و خود را علم بردار بيرقهای سرخ وسبز ندانسته وتعبيرکننده خوابهای رهبران و اميران تاريک انديش وعقب ګرا نميداند و منحيث افغان با داشتن احترام کا مل به تمام اقوام ساکن باهم
برادر وبرابر کشوربدون " جنون برتری جويی و قوم ستيزی " که خلاف منافع ملی کشور ما ميباشد –
بخود حق تبصره وابرازنظربرموضوع راداده و " برتری جوان، قوم ستيزان و متعصبين ملی " را از
خداوند خوار و ذليل ميخواهد ٠
# # #
از چشم ديد های فعا لين ، کادرها و عدۀ ازرهبران اسبق حزب دموکراتيک ، نوشته ها ی خا طره
نويسان وديګر مولفين طورواضح ميتوان ګفت که ؛ عده به اصطلاح رهبران حزب دموکراتيک بجای
انکه عليه ناسا ما نيها اجتما عی – اقتصا دی جامعه عقب مانده ما مبارزه نمايند ، بيشترين اوقات شانرا
به تبليغات دشمنانه عليه هم ، فراکسيون بازی ، د سيسه کار ، دامن زدن نفاق ملی ،برتری جويی ، قوم
ستيزی ، وحفظ انحصار فرهنګی ولسانی وغيره صرف نموده و فضای کا ملآ بی باوری عدم اعتماد و
احترام متقا بل را بين هموطنان ما به باراورده اند ٠ که امروز نتيجه همه اين فتنه ګری ها و تفرقه اندا
زی هارا نتنها اعضای ان حزب ، روشنفکران وتعليم يافته ګان وطن ، بلکه همه هموطنان ما بچشم خو
يش می بينند ودر واقعيت کفاره ګنا هان انان را ميپردازند ٠ ازجا نب هم رهبران حزب دموکراتيک نيزمانند اميران احزاب اسلامی ، هيچګاه بدون اشاره ، اوامر ودساتير مشاورين خارجی (روسها-کی٠جی٠بی ) بدور ميز مذاکره غرض رفع اختلافات داخلی خويش نه نشستند ٠
که نتجه اين دنباله روی ها ووابستګی های سياسی ان شد تا انان به موجودات ذيروح بی اراده و بی صلا حيت مبد ل شوند ووطن به ويرانه مبدل ګردد ٠
نشريه ماهوار" يووالی " درشماره هشتم ، ص – ٤ ، مورخ ٢٣ ميزان – ١٣٨١ ، خويش با صراحت
کامل در مورد توطيه ګی ها ، ګروه بندی ها ومعا مله ګری های عده از رهبران حزب دموکراتيک –
بجواب يکی از هموطنان ما چنين مينويسد ؛
" د افغانستان د خلک دموکراتيک ګوند ﻻ له پخوا هم د يوواحد ګوند حيثيت نه درلود ٠ په دی ګوند کی
نه يوازي د مختلفو نظرياتواوتمايلاتوکسان اوګرپونه راټول شوی وو ، بلکه د مخالفو شخصيتونواوګرو
پونونه يوسياسی جوړښت وچی د همدغه ګوند د ننيوخصومتونواو توطيوله امله چی د بهرنيوهيوا

دونوپه خاص ډ ول پخوانی شوروی اتحاد څخه يی الهام اخيست په ګوند کی د ملی دموکراتيکو-
شخصيتونوته نه جبرانيدونکی زيانونه واوښتل ٠ همدارنګه ددغوخصومتونوله امله د ننه په ګوند کی
ځينی ګروپونه د ګوند د حاکميت پرضد را پاڅيد ل اودشورويانوسره يی ﻻس يوکړچی پرافغانستان –
تيری وکړی ، چی د افغانانو د اوږدی غميزی پيل و٠٠٠"
بتا ئيد ګفته های فوق ،هنوزحزب دموکراتيک تاسيس نشده بود که عده ازرهبران ان به دسيسه وتوطيه
عليه هم شروع نمودند وبسان مارها و کژدمها به خورن هم اغازنمودند ، مرحوم غبارکه شخص باتجربه وچيزفهم بود مورد اتهامات ناروای انان قرارګرفت ٠ دانشمندان محترم هريک ؛ محمد علی
زهما و محمد صديق روهی که مردان اګاه و ازموده روزګاربودند ،بدون انکه ګريبان پاره نمايند ابرومندانه راه خويش را درپيش ګرفتند ٠وبدينترتيب طبق نوشته های مرحوم غوربندی ؛ " بيش از نصف اعضای کنګرۀ تدارک بنحوی ازشرکت درکنګره کنارزده شدند ٠" ( عبدالقدوس غوربندی ،
نګاهی به تاريخ ح٠د٠خ٠ا، جرمنی – دخو، سال – ٢٠٠٠م ،ص ١٢-١٣ )
ازتاسيس حزب مدتی سپری نشده بود که باز رهبران ان بجان هم افتادند ، ببرک کارمل درمخالفت با
نورمحمد تره کی با استعمال کلمات چون " عناصر ساده بدوی با ضوابط ونورمهای قبيله وی " –
ايستاده ګی نمود ٠ ببرک با استعمال چنين کلمات غيرمسوﻻنه وناعاقبت انديشا نه تحقيروتوهين اميز به
پشتونها علاوه برانکه اختلافات درون حزبی را شد ت بخشيد ، تخم نفاق ملی راکه هدف اصلی اش بود در
بين پيروان خويش تقويت نموده که اثر ات منفی انرا بعد از ٦ جدی ١٣٥٨، کودتای ١٦ حو ت ١٣٦٨
و ٨ ثور ١٣٧١ بخوبی ميتوان ملاحظه نمود ٠ طبق نوشته های محترم حصين ؛ " درطول دوره کارمل
تاکيد ميشد که پشتونها قوم اند و قبيله ها نه مليت وبهمين دليل درمطبوعات رسمی ، پشتونها را قوم وقبا
يل و ديګران را مليت های برادر نام ګذا شته بودند ٠ " ( ش – حصين ، مثلث بی عيب ، سال ١٣٨٠
، ص – ٢٧ )
بايد ګفت محترم غلام دستګيرپنجشيری که بصورت عام درنوشته هايش همواره کلمات چون " قبيله
سالار" و " غرورقبيله وی " رابدون احتياط و ناعاقبت انديشا نه درمورد دولت مردان پشتون چون اعليظرت محمد ظاهر پادشاه اسبق ، شهيد محمد داود ، حفيظ الله امين ، دوکتورنجيب الله ، اعضا ی پشتون کا بينه جلالتماب حامد کرزی بعد ازوقفه چند بکارميبرد هدف جز نيش زدن و توهين کردن
پشتونها چيز ديګری نمی باشد که ازاستاد اولی اش ببرک انرابه ميراث برده است ٠
بهرحال از موضوع دورنرفته حرفهای خويش را د نبال ميکنيم ٠ هنوز از انشعاب اول حزب مذکور
مدت سپری نشده بود که باز بحران در رهبری ان حزب پديدارګرديد ، مارها و کژدمها بخوردن هم –
شروع نمودند ، اينبار محترم غلام دستګيرپنجشيری ازجناح پرچم بادوتن ديګر مجزا " خلق کارګر" و
مرحوم محمدطاهربدخشی ازجنا ح خلق مجزا " محفل انتظار – سازا " راکه بزودی به ستم ملی معرو
ف ګرديد بنياد نهادند ٠ که بعد ازمدت کوتاه محترم غلام دستګيرپنجشيری روی اهداف مشخص ، که
حيثيت " ماراستين " را داشت به جنا ح خلق پيوست ( ١٣٤٨ )٠
روزنامه افغانی " سهار" ،چاپ پيشاور ،درشماره ٢٣٨ ، ص - ٣ ، مورخ ٦ – اسد ٢٠٠٤ ، خويش
درمقاله تحت عنوان ؛ " کره کتنه ، ظهور وذوال حزب دموکراتيک " که به قلم محترم ګ ٠ او غزوال
شينواری تحريريافته ، درمورد پيوستن محترم پنجشيری به جناح خلق چنين مينويسد ؛
" که اجازه راکوی غواړم چی د پنجشيری دخولی يونقل قول په دی ځاي کی رانقل کړم او هغه دادی ؛
منلی وايی ! زه يوه ورځ په پښتو ټولنه کی د ژواک دفتر ته وﻻړم د څه خبرو اترونه وروسته ژواک –
داسی وويل : پنجشيری چی دزندان نه راووت نوزه او موﻻنا شيرين د ده پوښتنی لپاره کورته ورغلو
، د حال او احوال پوښتنی نه وروسته ما د پنجشيری نه په خنداکی وپوښتل ، ياره ! پنجشيری پرچمی –
زندان ته ننوتلی وی او خلکی راووتی ؟ زه په دی مطلب پوه نه شم ؟ پنجشيری په ځواب کی راته وويل
؛ خلکيان ډيرساده او خوش باو ره خلک دی که لږسړی ورکی چاﻻکی ولری نولوړمقام ته پکښی رسيږی
اوپرچميان چی دی ډيرچست اوچاﻻک خلک دی اوښاری ټيپه دی اوهرڅوک ورکی رشد اوپرمختګ –
نشی کوﻻی ٠ ژواک د خپل خبری د تائيد او يقينی کولو لپاره موﻻنا شيرين د شاهدی لپاره معرفی کړ
موﻻنا شيرين هم خپل سروخوځاوه او وی ويل چی ؛ هوهمدسی څه خويی وويل ٠منلی وايی وه خبره
وه تيره شوه ٠
يو څوورځی وروسته زه خپل ځانی مينی ته تلم او موټر ته چی وختم ګورم چی پنجشيری صاحب موټر
کی وﻻړ دی او په موټر کی راسره يوځای څنګ په څنګ ودريد و ٠پنجشيری صاحب خبری بينا کړی
د خبرو په جران کی ما په کراره ورته وويل : ياره پنجشيری زه هغه بله ورځ د ژواک دفترته تللی وم
اوهغه راته داسی وويل : پورتنی بيان می ورته ټکی په ټکی وکړ ٠ پنجشيری په ډيره تنده لهجه وويل ؛
" ژواک ګو خورده ٠ " د ی خبری سره دی هم چپ شو او زه هم چپ پاتی شوم اوبيا تر اخره پوری نه ده څه وويل او نه ما اودی چی له مانه جدا کيدو خدای پامانی هم راسره ونه کړه اوله موټره څخه په چپه خوله کښته شو ٠ "
ازاينجا ست که دور چديد از زندګی سياسی محترم پنجشيری اغاز ميشود ٠ محترم پنجشيری درين فر
صت مناسب بجای انکه با " سازا يا ستم ملی " که باهم نظريات مشابه دارند ، بپيوندد ، نه پيوست ٠
( زيرا عده هم به اين باور اند که شخصأ مرحوم بدخشی باروسها ميا نه خوبی نداشت و محتر پنجشری
که شخص زيرک و موقع شناس بود اينده را در وجود ستم ملی درخشان نميديد ٠ )
وی هيچګاه طرح مستقل ، عادﻻنه ،بدون غرض ومرض سياسي ، غرض حل عادﻻنه مسله ملی به دفترساسي حزب تقديم ننمود ٠ قابل ياد اور ی است که اکثريت مطلق بدنه جنا ح خلق را پشتون ها –
تشکيل ميداد وجناب پنجشيری با انکه دشمنی اش را با پشتون ها ازکسی پنهان نميدارد ، به نماينده ګی از
همين جنا ح ،با همين بدنه وترکيب ابتدا به رهبری حزبی و بعد ازکودتای ٧ ثور به رهبری حزبی ودو
لتی کشانده شد ٠ بعد تر در زمان حاکميت دوکتورنجيب الله ، محترم پنجشيری با ملاحظه اوضاع سيا
سی - نظامی کشور ( بعد ازخروج عساکرمتجاوزروسی ) با فرستادن نماينده خاص خويش به ولسوالی
پنجشير تا " پلنګينه پوشان پکولدار " ووطنداران پنجشيری اش را که با د ب د ب ( کوبيد ن ) پای چند
ملا وطالب ازسورخهای شان بيرون وبا سرعت با ﻻتر از حالت دوش حيوانات درنده سرداران جنګل
فراررابرقرارترجيع دادند وبه سرعت تمام خودرا به دره کوﻻب رساندند ، نيزدرين عرصه ازمايش نما
يد ، ولی با تآ سف که ازقومای پنجشيریشان چيزی بورنشد ونماينده اش از مقام باديګاردی چوکی بلند
تری را دريافت ننمود ٠
طوريکه اشاره شد رهبران حزب در تلاش ا ن بودند تا طور مخفی وعلنی با مسکو،روابط برقرار –
نمايند وانرا اصول ا نترناسيوناليزم پرولتری وسويتيسم قلمداد نمايند ٠ در سلسله همين ګونه اقدا مات
بود که جناب پنجشيری نيز برق رخ کار ګری با نشان داس و چکش رابرافراشته هورا کنان د ر وصف مسکو ، لينن ، کريملين ، سربازشوروی، وميدان سرخ اشعارش راسرود ٠
مسکو حيثيت جايګاه مقد س ، محل براورده ساختن نيازها وکليد حل تمامی پرابلمهای شان بحساب ميا
مد ٠ نه تنها اشخاص ملی و ملی ګرايان دربين شان جايګاه مناسب نداشت ، بلکه تحت عناوين مختلف
بايدازصفوف شان رانده ميشد ند ويا بګونه مافيا يی ازبين ميرفتند ٠
بعد از کودتای ٢٦ سرطان ١٣٥٢انان کوشش زياد نمودند تا شهيد محمد داود را درخط مسکو کشانده وحفظ نمايند ٠ شهيد محمد داود که شخصيت برازنده ملی ،وطندوست ودر سياست وارد بود نزديکی به مسکووحزب دموکراتيک را خلاف مصالح ملی دانسته وازانها دوری نمود ٠ ايشان در جواب دوست
خويش در نزديکی با حزب دموکراتيک چنين ګفت ؛ " زه اوس د پرچميانوپر سلام هم پښيمانه يم " ٠
( ا٠ هارون ، داود خان د کی ٠ جی ٠بی - په لوموکی ، دريم چاپ ، ١٣٧٦ کال ، ص – ١١٥ )
چنانچه بعدآ ملاحظه ګرديد داودخان کاملآ حق داشت که ازسلام ګفتن رهبران حزب پشيمانی ميکرد
وازانهادوری ميګزيد ٠ به مجرد دوری ګزيدن داود خان از خط مسکو و فا صله ګرفتن ازپرچمی ها
رهبران ان حزب بهدايت مسکو بوحدت مصلحتی ولرزان دست زدند ( ١٢سرطان ١٣٥٦ ) ٠ داودخان
ديګردوست ګفته نمی شد ٠ د سيسه ،توطيه وماجراجويی ها اغازګرديد ، مارها وګژدمها ازچپ وراست غرض ګرفتن قهراميزقدرت نيش ميزدند ٠ رهبران ګروهای دست چپی بجای انکه در فکرعزت ،غرورومنافع ملی کشورشان باشند طبق نظر روسها برخورد داود خان با بريژنف را توهين به مسکو
وسفرهای ویرابه تهران، رياض و اسلام اباد ،چرخش بجابراست خوانده وخواهان سقوط قهراميزداود
خان شدند ٠ بخاطرسقوط قهراميزداودخان بايد توطيۀ براه می افتيد وشخصې قربانی اين توطیه ميګر
ديد ٠مرحوم ميراکبرخيبر که شخص ناسيونالست وملی ګرای بود طبق برنامه از قبل ريخته شده يکی
ازحلقات داخل رهبری حزب ( حلقه ببرک ) وکمک مستقيم سفارت روس مقيم کابل قربانی اين توطيه
ګرديد ( ٢٨حمل ١٣٥٧ ) ٠ رهبران حزب دموکراتيک که با فقرسياسی درګيربودند ، بدون انکه به –
عمق به انديشند کورکورانه اتهام می بستند که حکومت درهمکاری نزديک سی٠ آی ٠ ای درقتل مير
اکرخبر دست دارد ٠ ازقتل مير اکبرخيبر هنوز مدتی نګذ شته بود که کودتای ٧ ثور در حال صورت
ګرفت که رهبران ان حزب ازپختګی سياسی برخوردارنبوده وهيچ ګونه اماده ګی غرض حفظ قدرت –
سياسي نداشتند وازشناخت جامعه ، تاريخ معاصرکشور وموقعيت جيوپولتيکی ا ن عاجزبودند ٠
ازهمان روز اول کودتای ٧ ثور عده ازرهبران حزب بنابر دکته روسها درپی سربه نيست کردن مخا
لفين ( اپوزيسيون ) افتادند ٠ رئيس دولت داودخان بدون فيصله محکمه فرمان اعدام را با اعضای –
فاميلش دريافت نمود ٠ که درين ميان جناب پنجشيری برعکس ادعاها يش ،درحليکه خودا زحکومت
دوکتورنجيب الله حق محکمه ووکيل مدافع طلب مينمود ، درمورد قتل محمد داودخان واعضای فاميلش
بدون فيصله محکمه و حکم دادګاه ، حکم صريح ذيل را صادرنمود ؛
" ٠٠٠ اما سليمان ﻻيق ،درباره شيوه برخورد با سردارمحمد داود درپاسخ تره کی ګفت : " دافرعون
ووژل شی " ، من در پاسخ تره کی ګفتم ٠٠٠ نبايد " اصول مبارزه اجتماعی راخوارشمرد " ٠ نبايد
با قيام بازی کرد ٠ ازهومونيزم خالق محجوب رهبرقيام ناکام سودان بايد درس تاريخی ګرفت ٠ بهر
حال مشی مسلط اين بود که هرګاه دشمنان تاريخی ما ازپنجه نيروهای انقلابی نجات يابند ، ضد انقلاب
شکست ورده ومحکوم به ذوال ، بدون ترديد نيروهای خودرابسيج خواهند کرد و با تکيه برارتجاع منطقه ، ايران و پا کستان برانقلاب ما حمله خونين و پروسه انقلابی جامعه را تضعيف خواهند کرد ٠)
( دستګيرپنجشيری ، ظهورو ذوال حزب دموکراتيک خلق افغانستان ، بخش دوم ، ٧ ثور ١٣٧٨،
ص ٩٦ ) ٠


لوستل شوی 300 ځله