" بمنا سبت کودتا ی ٧ ثور "

پوهندوی سيف الرحمن سيف
٢ - به تعقيب ګذ شته ؛


( مختصری از کج انديشی های عد ه از رهبران حز ب دمو کرا تيک خلق )

طوريکه اشاره شد از کودتای ٧ ثور هنوز چند روزی نګذ شته بود که رهبران کودتا بر سر
تقسيم قدرت به چنه زدن اغاز کردند ، ودر کوچه وبازار حرفهای بګوش ميرسيد که ؛ هرګاه در قدرت
پنجاه در صد شريک نشويم تانکها در شهر با هم خواهد جنګيد ٠ بدينتر تيب ګروهای متخا صم در دا-
خل رهبری حزب حاکم و " مداريان سياسی " بنابر دستور مسکو ( کی ٠ جی ٠ بی ) به طوله زدن شروع نمودند و مارها مست شده رقصيد ن را اغاز کردند ٠ بزودی در بين خانه ، خانه ګک ها سا –
خته شد ٠ عد ه ايکه در کنج ها لميده بودند وزير سا يۀ ديګران ميخزيدند ، بنابر اشاره روسها يکجاه با
" مداريا ن سيا سي " ازکنج ها به عوض طرحهای علنی به پشت سرګويی و تبليغات نا روای ضد ولتی
، در حا ليکه خود ها نيز در هئيت رهبری حزبی و دولتی قرار داشتند ، بدون در نظر داشت اوضاع –
سيا سی – نظا می و منافع عليا ی ملی کشور با در نظر داشت منا فع ګروهی به فعاليت آغاز نمودند ٠ درين موقع دستها ی مرئی و نامرئی ( چه ګروهای حريف داخل حزب حاکم که غرض برداشت سهم
بيشتراز قدرت سياسی وچه د يګر احزاب و ګروهای سياسی مخالف ) در بين حزب و دولت فعاليت
مينمودند ، تا اوضاع را مختل واز کنترول دولت مرکزی، خارج سازد ٠ عده ازکادرهای ګروها ی حريف داخل حزب حاکم علنآ از مداخله اتحاد شوروی صحبت داشتند٠ درچنين اوضا ع و شرايط
حمله بر علمای د ينی ، شخصيت های متنفذ ملی ، سران قومی ، رهبران ، کادرها وفعالين سازمانهای
مختلف ومخالف سياسی که ازقبل اغاز يافته بود ،روزتاروز شد ت بيشتری کسب مينمود٠ هزاران تن
ازهموطنان ما در سراسرکشور بدون محکمه ومجال سخن ګفتن به کشتار ګاها فرستاده شدند وتاامروز
ديګرکسی زنده ويا مرده شان رانديدند ٠ ازسراسرکشور اشخاص شناخته شده چون ؛ مرحوم محمد مو
سی شفيق و مرحوم نوراحمد اعتمادی صدراعظمان وقت ، مرحوم محمدطاهربدخشی مسول سازما ن
سازا (معروف به ستم ملی ) ، مرحوم محمد يوسف ميړنی يکی ازاعضای برجسته وعضوهئيت رهبر
ی حزب افغان ملت ( سوسيال دموکراتها ) ، داکتر زرغون و اقا ګل خان باعث کادرهای برجسته -جناح خلق ، جنرال شاپور احمدزی وغيره جامهای شهادت نوشيدند ٠ قابل ياد اوری ميدانم که محترم –
غلام دستګيرپنجشيری منحيث عضودفترسيا سی ووزيردر کابينه ،نه تنها با دستګيری وقتل مرحوم –
بدخشی و ديګران مخالفت ننمود ، بلکه با ګرفتاری و قتل رهبرحزب حاکم ورئيس دولت وقت نورمحمد تره کی نيزمخالفت ننموده وبه رهبرجديد حزب و رئيس دولت حفيظ الله امين بيعت نموده ودرپلنيوم که
بدين مناسبت دايرشده بود ، اين عمل را با کف زدنها ی ممتد بدرقه نموده ورای موافق خويشرار به رييس دولت ومنشی جديد حزب حاکم وقت داده وبه اينطوربه عضويت خويش دردفترسياسی حزب حا-
کم ادامه داد(٢٥ – سنبله ١٣٥٨ ) ٠
نويسنده روزی غرض اخذ معلومات بيشتر ، در مورد تجاوز ٦ جدی و حواد ث بعدی ان ، با يکتن از
اعضای دفتر سيا سی حزب حاکم وقت ( زمان حفيظ الله امين ) صحبت داشتم ٠ ايشان با صرا حت کامل اظهار داشت که ؛ " نمیخواهم د رمورد پنجشيری چيزی بګويم ، زيرادرزمان امين صاحب وي
با ما بود " ٠ازګفته های فوق بخوبی برميا يد که ايشا ن خيلی زيرکانه " هم به نعل می زد و هم به –
ميخ ميکوبيد " ٠

محترم پنجشيری در زمان حاکميت حفيظ الله امين به بها نه درد کمر و پا به مسکو سفر نموده و مدت
قريب سه ماه در انجا باقی وبتاريخ ٤ جدی ١٣٥٨ دوباره بوطن بازګشت ٠ ايشان درین مدت با رهبرا
ن کريملين ، جنا ح پرچم حزب حاکم و سه تن فراری ديګر جناح خلق که ازميدان هوايی بګرام –

به مسکو انتقال يافته بودند ديدو بازديد های داشت تا به معا مله ګری باﻻی سرنوشت وطن و مردم ان دست زند ،وطوريکه فوقأ ياد اورشديم بتاريخ٤ جدی دوباره بوطن بازګشت ٠
قابل ياد اوری ميدانم که روسها قبل ازبرګشت دوباره ايشا ن بوطن ، ذهنيت امين رادر مورد پنجشيری
تغيرمثبت داده وبه حفيظ الله امين که شخص خود خواه ومغروری بود طوری ګفته بودند که ؛ جناب
در مسکو بنفع امين تبليغ ودر صحبت هايشان از ايشان دفا ع و توصيف نموده است ٠بد ينترامين با
خود خواهی ايکه داشت ، پنجشيری را نيز با يد تقديرمينمود ٠ ازاينرو حفيظ الله امين بتاريخ ٦ جدی
بنابر تقا ضای محترم پنجشيری در قصر مجلل تپه تاجبيګ ، غرض باز ګشت صحتمندانه محترم ايشان از مسکو دعوت مجلل ترتيب و جناب پنجشيری بنابر سنارویو ی ازقبل اماده شده به بهانه هدايت داکتر
معا لج روسی اش ازخوردن " سوپ زهرآلود " پرهيز نمود وبا اين عمل خويش ثابت ساخت که يکی
از مخلصين مسکو وعا ملين ٦ جدی ١٣٥٨بوده که مصيبت بزرګی را با خود همراه داشت ميبا شد ٠
مرحوم غوربندی در مورد مينويسد ؛ " ٠٠٠ و در همين روزدر حاليکه جلسه دفتر سياسی داير بود ،
هنګام صرف نان چاشت امين وساير اعضای دفتر سيا سی بوسيله زهر در سوپ مسموم ګرديدند صر-
ف پنجشيری که بنابرتوصيه داکتر معا لجش ازخود ن نمک وروغن پرهيز بود ولهذا به سوپ ميل –نکرد متباقی اعضای د ستګاه رهبری همه مسموم وبی هوش ګرديدند ٠ " ( عبد القدوس غوربندی ، _
نګا هی به تاريخ ح ٠ د ٠ خ ٠ ا ، جرمنی – دخو ، مارچ – ٢٠٠٠ ، ص – ٩٣ )
بعد ازتجاوز ٦ جدی محترم پنجشيری نيزچند روزی در زندان باقی ماند ولی بزودی بنابر توجه –بريژنف و لطف ببرک کارمل ازبند رها و دو باره بوظا يف خويش برګشت ٠ مرحوم غوربندی چنين
مينګارد ؛ " فردا ی آن شب قوماندان زندان دراطاقها سرکشيدن ګرفت ٠ اويک خبربه همه داشت ٠ ان
اينکه در اثرلطف و مهربانی کارمل صاحب محترم زيری و محترم پنجشيری ازاد ګرديدند و بوظايف
خود دوباره برګشتند ٠٠٠ ديګران خلقيها ايکه ګروپ چهارنفری به مشوره صالح زيری و پنجشيری
فرمان بردار ٠ ٠ ٠ تشخيص شدند ، آزاد شدند ٠ " (ع ٠ غوربند ی نګا هی به ٠٠٠ ، ص- ١٠١ )
ايشان بعد از ازادشدن لست ها ی طويل ازخلقيها را ترتيب و يکجاه با پرچمداران که جديدأ توسط بيګا
نه ګان بقدرت رسيده بودند در معرفی وګرفتاری به " اصطلاح با ند امين " اقدام نمودند ، بد ينترتيب
تعداد زيادا زاشخاص بيګناه وبی خبرازسيا ست بازی های رهبران به اصطلاح اصولی خويش راهی –
زندان ويا " با ستيل " پل چرخی شدند و نيزعده زير تيغه " ګيوتين " جان سپردند ٠ مرحوم غوربند
ی از روی موضوع پرده برداشته مينويسد ؛ " روز بعد عبد الکريم ميثا ق ازاد شد ٠ ميثاق اخرين نفر
بود ٠ زندانيا ن با قيمانده ازجا نب ګروه چها ر جمع دو باند امين تثبيت شدند ٠ " ( هدف مرحوم غوربندی از ګروه چهار جمع دو اشخا ص ذ يل ميبا شند ؛ سيد محمد ګلاب زوی ، محمد اسلم وطنجار
اسد الله سروری و شيرجان مزدور يار و دویګر عبارتند از؛ محتر م صا لح محمد زيری و محتر م
غلام دستګير پنجشيری ، توضيح ازنويسنده ) ٠ ( ع ٠ غوربندی ، نګا هی بتاريخ ٠٠٠ ، ص -١٠٢ )

" ٠ ٠ ٠ کزد يو و د د ملو لم و ا نسا نم آ رزوست "

طوريکه همه ميدا نند محترم پنجشيری نه تنها بعد از کودتای هفت ثور درپست های حسا س رهبری
حزبی و دولتی ايفای وظيفه نموده است ، بلکه بعد ازتجاوز ٦ جدی ( اشغال افغانستان توسط روسها )
الی کوتای ١٦ حوت ٦٨ ١٣ پست های مهم را در رهبری حزب حا کم وقت داشته است ٠ موصوف
بعدا ز تجاوزروسها برافغا نستا ن ( ٦ جدی ) همواره به حواريونش ميګفت ؛ " رفقا ! موضع تا نرا
محکم نګهداريد ٠ د يګرانقلاب ثورشکست نا پذير است ٠ شکست کا بل شکست مسکوبوده و مسکو
شکست نا پذ يراست ٠ "
بعد ازختم حاکميت ببرک کارمل وبپا يا رسيدن دوره ما موريتش ، موصوف بزودی به دوکتور –
نجيب الله بيعت کرد ، ولی ديری نګذ شت باز به ګروه بندی وتحريکات وسيع ضدحاکميت ( بعضی ها به اين با ور اند که بازيګران اصلی درعقب اين تحريکات دوجانبه وخون ريزی ها مسکو ميباشد)
دولتی دست زد ٠ کود تای ١٦ حوت ١٣٦٨ که خلاف مصا لح ملی کشور ، نتيجه ګروه بندی ها و خو
د محوری های هردو جا نب ( رئيس دولت و وزيردفاع ) بشمار ميرود ، جناب پنجشيری نيز در ان
دست بلند داشته وبه تحريکات وسيع وګسترده دربين کادرهای ملکی و نظا می جنا ح خلق مصروف - بود ٠ در نتيجه اين کودتا بهترين کادرهای اردو در قرارګاه وزارت دفا ع ، غند ٥٢ مخابره وديګرقطعا ت ا وردو بقتل رسيدند تعداد از انها فرار را برقرارترجيع داده وعده نيزاز وظا يف شان
دلسرد و حيثيت سيل بين را بخود اختيار نموده وبه اين ترتيب مرحله اول فروپا شی ارد واغاز
وجايش را آ هسته آ هسته به معينيت نظا می وزارت امنيت ( خاد ) که از قبل نيزاکما ﻻت ﻻزم و تشکيلات وسيع داشت ، ميګذاشت ٠
از جانب هم درنتيجه اين کودتا ه به دولت مرکزی خلاف ادعای ان صوفی سطحی نګر که درګنار دو
کتورنجيب الله نشسته و مګيفت ؛ " تڼی جزدوتاربروت د يګرچيزی نداشت " ضربه شد يد وارد ګرديده وعملآ تنا سب نيروهارا در اردووحزب بنفع ګروه کارمل ( تشکيلات مخفی محمود بريالی ) و ديګرمتعصبين ملی – اعضای مثلث های شيطا نی تغير داد ٠
خلاصه بعد از کودتای ١٦ حوت نا قوس مرګ حکومت مرکزی ودوکتورنجيب الله بدست انتقام جويان
کارمل و متعصبين ملی در ارتبا ط محکم با مثلث های شيطانی ؛ " کابل ـ پنجشير – مسکو،کابل – مزار- تا شکند و کا بل – با ميان - تهران بصدا در آمدکه بعد أ کود تای ٨ ثور ١٣٧١ ازبطن شان سر
بيرون آورد ه که سبب بربا دی کامل دولت مرکزی وپلان صلح ملل متحد ګرديده وبه ګفته مردم وطن
ميخ را در ديوارهای خزاين دولتی و منازل شخصې تحت نا م انقلاب اسلامی با قی نما ندند ٠
چنا نچه قبلأ اشاره شد محترم پنجشيری بعد ازکوتای هشت ثور ١٣٧١ چندين بار ملا قاتهای مخفی و علنی با آقای برها ن الدين ربانی و احمد شاه مسعود داشته ولست های طويل از کادرها اردو( جنا ح
خلق ) را ترتيب و به استاد ربانی تقديم داشت تا ازانها در جنګهای قدرت کار ګيرند ٠ ولی کادرها تجر
به ﻻزم داشته سلامش را کسی وعليک نګفت ٠ باری نيزايشان بارهبران جنا ح خلق در مکروريانها ديدن نموده تا حلقات شانرا فعال ودر خدمت آ قای ربا نی قراردهد ولی اين بار هم به تفا هم نرسيدند٠


با عرض احترام
پوهندوي سيف الرحمن سيف
هلند
٢٤- می - ٢٠٠٦
لوستل شوی 315 ځله