بالاۍ سر ( درويش دريا دلۍ ) ، ياسين خواندن

سمندر

قبل ازينکه به طرح اصل موضوع بپردازم توجه خوانندۀ ګرامۍ را فقط به عناوين نبشته هاۍ که درويبلاک ( درويش دريادلۍ ) منتشر ګرديده معطوف ميدارم وبا ديدن چنين عناوين خواننده ميتواندقضاوت کند که چنين نويسندۀ سزاوار کدام نام است تا به اوداده شود:
١- فاشيزم پشتونۍ وبې ننګ هاۍ غيرپشتون ،
٢- وزير ْ فرهنګ ُُ يا وزير ُ خرهنګ ُ ،
٣- اعظم سيستانۍ کيست؟!
توجه ،توجه ، توجه
کسانۍ که طبع نازک دارن وکلمات (( کاف دار )) را نميخواهد بخوانن ، لطفا همۍ مضمونه هيچ نخوانن ، اګه ميخوانن ، از مه ګله وشکايت نکنن !
خوانندۀ محترم اګر مقالات متذکره وساير مطالب منتشره درويبلا ک را مطالعه نمايند که ارزش مطالعه را ندارد مجموعۀ از چرنديات ، دشنام ها، ناسزاګويی ها والفاظ زشت ورکيک دور ازادب ومعاشرت انسانۍ است که تحت نام مستعار ( درويش دريا دلۍ ) به آدرس پشتون ها ، غيرپشتون هاييکه چون دريادلۍ نمې انديشند وفرهنګيان ونويسندګان عاليقدر اعظم سيستانۍ ,ولۍ احمد نورۍ وانجينر خليل اله معروفی بکار برده شده است ٠وقتۍ چنين کلمات نامانوس را انسان ميشنود وبويژه مطالعه مينمايد بجز اينکه بګويد چنين انسان در محيطې نشو نما وپرورش يافته که از آداب انسانۍ ، افغانۍ واسلامۍ محروم بوده ويا به لومپن ها ومحيط ايکه به مفاسد اخلافۍ آغشته است تعلق دارد٠ نخست خواستم در زمينه مطلب مشرح ومبسوطې را برشتۀ تحرير بياورم اما وقتې دشنام ها واتهامات ابلهانۀ نګارنده را به آدرس جناب سيستانۍ نويسندۀ واقعبين ومولف آثار متعدد بخاطرم آمد تصميم ګرفتم تا با نام مستعار وخيلۍ کوتا درزمينه بنويسم تا ازيکسو از ګزند دشنام هاې بازارۍ دريادلۍ در امان باشم واز جانبې فکرنمودم که بالاۍ سر درويش دريادلې ياسين خواندن بې مفهوم ميباشد زيرا او فاقد اخلاق وادب اجتماعۍ بوده وتوقع عکس العمل مثبت واستفادۀ موثر ازآن ازچنين يک موجوساده لوحې بيش نيست ٠
هدف نګارش من از ين مطلب آنست تا به آقايون ( سيستانۍ ، نورۍ ومعروفۍ) عرض نمايم که جاۍ بس خوشۍ است که چنين فردازشما به نيکويی يادننموده است که درآنصورت برخې ها که اين موجود مجهول الهويه ايکه شهامت معرفۍ هويت اصلې خويشرا نداردرا ميشناسند يابا ياوه سرايی هاې آن آشنا هستند فکر خواهند نمود که شما داراۍ عيو ب وصفات ناپسنديد ه هستيد که چنين فرد ازشما به نيکويی ياد ميکند٠ شما به خود بباليد که مقالات ومضامين منتشره دررسانه هاۍ ګروهې تب ولرزه بر اندام متعصبين کور قومۍ وپشتون ستيز هاې اجير انداخته وخواسته اند تا با نثار دشنام هاۍ بازارۍ واتهامات ابلهانه شما را از راهيکه درپيش ګرفته ايدوآن بيان حقايق ديروز وامروز جامعۀ ما وافشاۀ جواسيس بيګانه وعمال مزدور شان ميباشد وادار به عقب نشينۍ وسکوت نمايند ومن چون ساير چيزفهمان افغان متيقين هستيم که شما در اين عرصه ګامهاۍ متين خواهيد برداشت ودر تنوير اذهان نسل کنونې ونسل هاې بعدې سهم وطنپرستانه وروشنګرانۀ تانرا ايفا خواهيدنمود ٠وبايد ګفت که شما از حمايت وپشتيبانې بيدريغ چيز فهمان ونخبه ګان افغانستان اعم از پشتون وغير پشتون برخوردار هستيد ٠
ضمنا به درويش دريا دلۍ اګر رهنورد زرياب است يا شخص ديګر ګفت که چنين نوشته ها ی شما خواست دشمنان افغانستان متحد ويکپارچه است که نميتوانند افغانستان نيرومند را تحمل کنند آنها سياست تفرقه بيانداز وحکومت کن را به پيش ميبرند که شما آګاهانه يا غير آګاهانه مطابق ارادۀ دشمنان وطن ما عمل ميکنيد٠ شما که باشندګان ازبک ، تاجک ، ترکمن ،هزاره وديګر اقوام باهم برادر اين سرزمين را دعوت مينماييد که هرکدام بنام قوم وتبار خويش بپاخيزند بجاۍ آنکه باشندګان کشور را به وحدت وبرادرۍ ، همزيستۍ وهمدلۍ دعوت نماييد ٠ بياد داشته باشيد که اقوام ساکن کشور چنان باهم خلط شده اند وبا هم جوش خورده اند که چنين شعارهاې تفرقه انګيز جاۍ را نميګيرد٠ اين مردم تاريخ وسرنوشت مشترک دارندآنچنانکه دوستان ودشمنان مشترک دارند٠ آن سياست بازان مزدور که بنام اين يا آن قوم ما تجارت ميکنندوخودر ا نمايندۀ اين يا آن قوم جا ميزنند وقتې کشور ما از تسلط جابرانۀ اجانب رهايی يابد ، اسلحه از اسلحه بدستان غير مسول جمع آورۍ ګردد اين قهرمانان خيالۍ ( ربانې ، سياف ،خليلۍ ، محقق ،فهيم ، دوستم ،قانونۍ ،عمر ، حکمتيار وده ها جنايتکار ديګر ) يکه وتنها خواهند ماند ، امروز اګر عدۀ از آنها پشتيبانۍ مينمايند از ترس اسلحه بدستان اين جنايتکاران است ٠
باشندګان وطن ما چون ساير کشور ها آهسته آهسته بسوۍ ملت شدن به پيش ميرونداګر شما وياران متعصب کور قومې تان بخواهند يا نخواهند مردم ما بسوۍ ملت شدن به پيش خواهند رفت ګرچه موانع طبيعې ومضنوعې فروانې وجوددارد اما اين جريان قانونمند را نميتوان کاملا متوقف نمود٠ شعار هاې تفرقه افګنانه وتک قومۍ شما وساير تفرقه افګنان به صدا هاۍ آن حيوانې ميماند که درمقابل کاروان درحال حرکت براه انداخته است که نميتواند سيرحرکت کاروان را تفيير دهد يا مانع آن شود٠
درويش دريا دلۍ !
آنچه شما مينويسيد تراوش فکرۍ يک انسان عاقل ومتعهد نيست اين چنين نګارشات را آنهايۍ مينمايند که به خلل دماغ دچار اند ويا به اجاره يا کرايه ګرفته شده است ٠ ودر مورد خلل دماغ تان بايد ګفت که ديوانه ها استعداد نوشتن چنين مقالات ايکه هدف معين را دنبال کند ندارندبنا ميتوان حکم نمود که شما را بيګانۀ به کرايه يا اجاره ګرفته است ويا اينکه به تعصب کورقومې دچار هستيد يا تفکر فاشيستۍ داريد٠
در آخر من نپشته خوپش را به شعر ايکه چندې قبل در يکۍ از سايت ها به آدرس رهنورد زريا ب شخصيکه پا اظهارات تفرقه افګنانۀ وپشتون ستيزانۀ خويش هموطن شريف مارا وادار به نګارش مقالۀ نموده بود ودرپايان مقالۀ شان اين شعر را نوشته بودند بپايان ميرسانم :
ابلهۍ ګر کج رود نادان بود - دانشمند ې ګر کج رود شيطان بود
پايان
٨- ٠٣ - ٢٠٠٧
لوستل شوی 294 ځله

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي