سخنراني محترم حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان در کنفرانس امنيتي در شهر مونيخ المان

رحمت اله روان

حامد کرزي، رئيس جمهوري اسلامي افغانستان، قبل ازظهر روزگذشته درنشستي تحت عنوان ماموريت افغانستان وآينده ناتو، درکنفرانس امنيتي مونيخ سخنراني کرد .حامدکرزي، رئيس جمهوري اسلامي افغانستان، روز يکشنبه 20 دلو در يکي از نشست هاي مهم کنفرانس امنيتي مونيخ تحت عنوان ماموريت افغانستان و آينده ناتو سخنراني کرد و ديدگاه افغانستان را در مورد راه هاي اعاده صلح و تامين امنيت بيان کرد .
رئيس جمهور با تشريح دستاوردهاي افغانستان گفت، در حال حاضر در حدود هفت ميليون طفل به مکتب مي روند، در گذشته ما صرف 3 يا 4 پوهنتون داشتيم ولي حالا کشور ما 15 يا 16 پوهنتون دارد، ما در افغانستان آزادترين جامعه رسانه اي را داريم.
رئيس جمهور در ادامه گفت؛ که مردم قبلاً مکتب مي خواستند، امروز تقاضا براي بهتر شدن خدمات بميان آمده است. مردم مکاتب بهتر مي خواهند، معلمين بهتر و معارف بهتر مي خواهند.
حامد کرزي، در ادامه سخنانش باطرح اين سوال که آيا ما در بخش امنيت، شکست تروريزم، و عادي سازي روند زنده گي پيروز شده ايم؟ گفت؛ نه ما در اين زمينه موفق نبوده ايم، در سال 2001 ما با اين هدف نزديک گرديده بوديم، طالبان و القاعده بطور کامل کشور را ترک نموده و فرار کرده بودند. اما درحال حاضر تهديدات دوباره آغاز گرديده است.
رئيس جمهور عدم توجه به پايگاه ها، تربيتگاه ها و منابع مالي تروريستان، عدم تقويت به موقع پوليس و نهادهاي تطبيق قانون و برخورد نادرست با مردم را علل اصلي بي ثباتي در کشور دانست.
رئيس جمهور همچنان گفت، که افغانستان دولتي متکي به مواد مخدر نيست و تاکيد نمود؛ که اگر افغانستان ده درصد عوايد فروش موادمخدر را دردست مي داشت، کشور فقير نه، يکي از کشورهاي کمک کننده در جهان مي بود.
رئيس جمهور کشور در ادامه سخنانش گفت، ما از تمام طالباني که به شبکه القاعده ارتباط ندارند، در گروه هاي تروريستي مشارکت نداشته اند و مي خواهند به کشور بازگردند، در نظر دارند براساس قانون اساسي افغانستان به زنده گي شان ادامه دهند، صلح دراين کشور را خواهانند و مي خواهند به زنده گي عادي ادامه دهند براي بازگشت به کشور دعوت مي کنيم.
رئيس جمهورکشور، با بيان اينکه هنوز هم با گذشت هفت سال درمورد امنيت افغانستان صحبت مي کنيم، گفت که با وجود اينکه طالبان وگروه القاعده درمدت کوتاهي شکست خوردند وازافغانستان فرارکردند، چرا بعدازاين مدت آنها به تهديد بلقوه تبديل شده، امنيت ده ولايت افغانستان را کم و بيش به چالش کشيده اند .
حامد کرزي، عدم توجه به پناه گان هاي تروريستان را با وجود اظهارات متعدد افغانستان دراين زمينه، يکي ازعوامل عمده برگشت طالبان به مناطق مرزي افغانستان دانست وگفت؛ که خانه پالي ها، دستگيري وعدم هماهنگي ميان جامعه جهاني وقوت هاي افغانستان ازديگر عوامل کليدي است که به روند ثبات درافغانستان صدمه زده است .
رئيس جمهور کشور، درادامه گفت که درسال 2001 براي رهايي افغانستان ازچنگ تروريزم واستقرارامنيت درجهان، ما مشترکاً تلاش کرديم وبه آرزوي خود رسيديم، طالبان والقاعده ازکشورفرارکردند، همکاري جامعه جهاني وافغانستان نتيجه موثري به بار آوردآن زمان ما ديدگاه هاي خود را داشتيم وبه بسياري ازخواست هاي که آرزو داشتيم رسيديم افغانستان آزاد ومستقل که با همسايه هاي خود رابطه نيک داشته وازاقتصاد خوب برخوردار باشددست قانون بالا باشد ودموکراسي درکشورقوام يابد ومردم برآينده شان اعتماد داشته باشند .
درسال2002 درکنفرانس توکيو براصل بازسازي افغانستان تاکيد کرديم. احداث سرک ها، اعمار مکاتب، ارايه خدمات صحي. آيا ما به اين ديدگاه هاي خود رسيديم؟ بلي افغانستان به بخش عمده اي ازخواهش خود، رسيده است، درحدود هفت ميليون کودک به مکتب ميرود، نهادهاي تعليمي وتحصيلي افغانستان فعال گرديده ومطبوعات به طور قابل ملاحظه اي رشد يافته است.
حامد کرزي، با تشريح ديگردست آوردهاي افغانستان گفت؛ حالا مردم افغانستان خدمات بهتر ازما ميخواهند. مکتب بهتر، استاد بهتر و خدمات بهتر، درحالي که ما قبلاً دراين زمينه ها ازداشتن خدمات ابتدايي نيز بي بهره بوديم.
رئيس جمهورکشور با اشاره به معضله کشت مواد مخدرگفت؛ که افغانستان چنانچه بعضي ما را متهم مي کنند، کشورمتکي به اقتصاد مواد مخدر نيستيم. ما ازعوايد مواد مخدر چيزي نصيب نمي شويم واگرچنين مي بود واگر افغانستان تنها ده درصد عوايد فروش مواد مخدر را که مي گويند به 5 ميليارد دالرسالانه ميرسد، به دست مي داشتيم، محتاج جامعه جهاني نمي بوديم، بلکه خود کشور کمک کننده مي بوديم .
رئيس جمهورهمچنان گفت؛ افغانستان درمناطقي که حاکميت دارد، توانسته کشت خشخاش را مهار کند، 18 ولايت کشورعاري ازکشت اين پديده شده وما تلاشهاي خود را ادامه ميدهيم که کاهش بيست ودرصدي کشت خشخاش نتيجه آن است. اما سوال اين است که چرا امروز سطح ميزان کشت خشخاش ازهرزماني ديگري بلند است؟ چرا درزمان طالبان وپيش ازآن کشت خشخاش به اين پيمانه نبود. پاسخ به اين سوال ، سعي مشترک مي خواهد .
رئيس جمهوربا بيان اينکه افغانستان اولين قرباني مواد مخدر است گفت؛ ما درزمينه کشت بديل ازهمکاري جامعه جهاني قدرداني مي کنيم وادامه همکاري هاي آنان را خواستار هستيم.حامد کرزي بر تجهيز وتقويت نهادهاي امنيتي افغانستان تاکيد کرد وگفت که عدم توجه به افزايش وتقويت پوليس که بيشترينه تلفات را درطي هفت سال گذشته داشته است، براي افغانستان گران تمام شده است. توجه به پوليس تنها سه سال پيش صورت گرفت که کشورالمان دراين زمينه همکاري هاي زيادي نموده است، اما تعدادي محدود نيروهاي پوليس درمناطق نا امن بخصوص درمناطق مرزي افغانستان که ازسوي تروريستان سخت تهديد مي شوند، کارا نيست وبايد افزايش يابند.
رئيس جمهور به استراتيژي موثر منطقه اي براي حل معضل تروريزم تاکيد کرد و گفت؛ که امروز پاکستان نيز در تهديد تروريستان قراردارد. مکاتب، هوتل ها و پل ها سوزانده ميشوند همينگونه هند نيز از تهديدات تروريستان به دور نمانده است .رئيس جمهور کشور در ادامه سخنراني اش گفت که ميان افغانستان و حکومت مردمي پاکستان تفاهم خوبي ايجاد شده و هردو کشور متعهد اند که افراط گرايي و تروريزم را به شکست مواجه سازند و دراين زمينه سهم ديگر کشورهاي منطقه نيز مهم است حامد کرزی درادامه سخنانش يکبار ديگر برهماهنگي ميان افغانستان و جامعه جهاني و اعتماد سازي تاکيد کرد.
رئيس جمهور کشور همچنان در رابطه به انتخابات آينده صحبت کرد و گفت؛ ما از تمام طالباني که به شبکه القاعده ارتباط ندارند و در گروه هاي تروريستي مشارکت نداشته اند ومي خواهند به کشور باز گردند، در نظر دارند براساس قانون اساسي افغانستان به زنده گي شان ادامه دهد، صلح در اين کشور را خواهانند و مي خواهند به زنده گي عادي ادامه دهند براي بازگشت به کشور دعوت مي کنيم ریس جمهور از تمام کشورهاي که به تامين امنيت و بازسازي افغانستان کمک کرده اند، قدرداني کرد.
دراين نشست، فرانس جوزف يونگ وزير دفاع المان طي يک سخنراني وضعيت افغانستان و تلاشهاي ناتو را در برقراري امنيت دراين کشور مورد بررسي قرارداد.
وزير دفاع المان ضمن تاکيد بر هماهنگي ميان جامعه جهاني و افغانستان، تغيير در استراتيژي را براي بهبود موثريت مبارزه عليه تروريزم ضروري دانست و گفت که بدون انکشاف افغانستان استقرار امنيت ممکن نيست وزیردفاع آلمان درادامه پيشرفت هاي افغانستان را برشمرد وگفت؛ که تجهيز وتقويت اردو و پوليس افغانستان بايد دراولويت کاري سازمان ناتو باشدآقاي يونگ همچنان ازخدمات وکمک هاي حکومت آلمان درچارچوب سازمان ناتو ياد کرد وگفت؛ که نيروهاي آلماني درتامين امنيت شمال افغانستان سهم بسزايي دارندوزيردفاع آلمان همچنان برتجهيز وافزايش نيروهاي اردو وپوليس افغان تاکيد کردوزيردفاع آلمان همچنان برتجهيز وافزايش نيروهاي اردو وپوليس افغان تاکيد کرد.وزيردفاع آلمان ضمن اشاره به تامين امنيت کابل ازسوي نيروهاي افغانستان تاکيد کرد که اين روند بايد ادامه پيدا کند وگسترش بيابد.
وزيردفاع آلمان همچنان برگفتگوهاي منطقه اي تاکيد نمود گفت که بدون همکاري ايران وپاکستان تامين امنيت درافغانستان ممکن نيستوي ضمن اشاره به حمله انتحاري درنزديک سفارت آلمان درکابل، اين عمل را کار تروريستاني که ازپاکستان وارد افغانستان شده اند دانست وگفت، تامين سرحدات افغانستان وپاکستان براي جلوگيري ازعبور ومرور آزاد تروريستان پراهميت است.
وزيردفاع آلمان همچنان برجلوگيري ازتلفات ملکي تاکيد کرد وگفت که اعتماد سازي يکي ازاهداف ما باشد.دراين اجلاس، جميز جون مشاور امنيت ملي ايالات متحده امريکا نيز صحبت کرد.درپايان اين نشست رئيس جمهور کشور وديگر اشتراک کنندده گان به سوالات مطرح شده از سوي اشتراک کننده گان پاسخ دادند .

پایان رحمت اله روان .


لوستل شوی 131 ځله

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي