وروستي مطالب

زندګۍ

چهارشنبه, 15 جوزا 1398 21:28


میرویس نجیبي 

سرګردانه ده اوتره زندګي ده
ساه تیګاه یمه دلبره زندګي ده 
هر ساعت د عزرایل تر څنګه ناست یو
شکر باسو منوره زندګي ده 

پیژندل شوی ویجاړګرودڅیرو اتحا د دا فغا نستا ن د جمهوری ریا ست مقام ته

سه‌شنبه, 14 جوزا 1398 21:18


جمهوری مقا م ته ټول نوما ن اشرار دي
که د کیڼ دی که د ښی دي ټول په شما ر دي
»غني« نه پریږدی چی هوډ خپل ترسر کړي
د هغی د ورکید و ټول په تلوار دي

پاتې په ضمیمه ګې

 

د آوښتون رویا

دوشنبه, 13 جوزا 1398 20:52

عبدالعزیز پرهیز

دا یو خوب ؤ که رویا وه

را ترغاړې چې بېګاوه

تکه شنه ښکلې ورشو وه

راچاپېره چې تر غرو وه

سندره

جمعه, 10 جوزا 1398 20:01
یرویس نجیبي
لږې رو خو له اکثرو نه سندره
جوړوم دې له خبرو نه سندره
ستا خبرې مرغلرې کیف به وکړي
جوړوم چې مرغلرو نه سندره

خرمیله

جمعه, 10 جوزا 1398 19:49


د ا نسان کمی راغلی خرمیله جوړ په کابل دي
د ثروت پرسرجنګونه د ارزالو یو تر بل دي
دځنګل قانون چلیږي هرزورواک وکیل وزیر دي
اساسی قا نون پا یما ل دزورواکو تر هر پل دي

 

پاتې په ضمیمه ‍ې

څوک پوه نه وو

سه‌شنبه, 07 جوزا 1398 20:24

 

ته وې جوړ له سخت ډبرو څوک پوه نه وو

ته وې غوټه د ټول ستونزو څوک پوه نه وو

پر شتمنیو دې  یرغل ؤ له هر لور

ته ارزښت وې په ارزښت دې څوک نه پوه وو

چوکۍ

یکشنبه, 05 جوزا 1398 19:09

یرویس نجیبي 

شرپسند ناموس پریدي چوکۍ ګټي
په سرونو قدم ږدي چوکۍ ګټي
منم شراب ګناه ده خو ملا صیب
د قاتل ګناه بښي چوکۍ ګټي

فتنه و غوغا و شر

یکشنبه, 05 جوزا 1398 19:07

 

کی بود زیبت قبای سروری ای خیره سر

از برای ثروت و قدرت بیفگندی شرر

از چپاول از فساد مشهور و دارا گشته ای

از وفا و علم و دانش آه نداری در جیگر