وروستي مطالب

پښتو لیک لارښود

شنبه, 23 ثور 1396 15:34

پښتو لیک لارښود ، دا د هغه کتاب نوم دي چې د پښتو ژپې د بېلګې څېړونکي او محقق پوهاند داکتر زیار له خوا لیکل شوی . دغه کتاب په لاندې لینک کې تر لاسه کولی شئ

پښتو لیک لارښود

پښتو کړنومونه او د هغو ځانګړتی

شنبه, 23 ثور 1396 15:20


لیکونکئ : مسعود سرلوڅ مرادزئ
د لوی څښتن په نوم
د سرلیکونو لړلیک

د پيل خبرې :
لومړئ څپرکئ :
د کړنوم پېژندنه :
ــ کړنوم څه ته وايي
د پښتو کړنومو ویش اود ویش ځانګړتیاوې :
ــ د کړنوم نښې په لحاظ د کړنومو ویش
ــ د مانا له مخې د کړنومو ویش
ــ د جوړښت له مخې د کړنومو ویش
ــ د موخې او دریځ له مخې د کړنومو ویش
ــ د کړــ اوړون ( فعلي ګردان ) له مخې د کړنومو ویش
دویم څپرکئ :