وروستي مطالب

مخالفان مسلح درچند قدمی قدرت، چرا ومسوول کیست؟

سه‌شنبه, 06 قوس 1397 21:42

عبدالاحمد فیض

تشکیلات طالبان که بعد ازفروپاشی قدرت این گروه به شدت متشتت گردیده بود به پاکستان پناه برده ودیری نگذشت که پاکستان همکارکاذب وشریک طرف اعتماد ایالات متحده درمبارزه علیه هراس افگنی ، که استفاده ازابزاردین بخش انفکاک ناپذیری سیاست آن کشوررا درقالب مرزهای خیال پردازانه ایدئولوژیک آن دربرابرکشورهای منطقه تشکیل میدهد،به کمک عناصرشکست خورده طالبان درهمکاری

دلویدیځ امپریالیزم دپای ته رسیدو غوښتنه

سه‌شنبه, 06 قوس 1397 21:36

لیکونکو: مارګریت بالور )Flower Margaret )او کیبن زیزس )Zees.K )
منبع او خپریدو نیټه : ګلوبال ریسرچ»32-11-3112 .»
ژباړونکۍ : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.


نور په ضمیمه کې

انتخابا ت ریا ست جمهوری ا فغا نستا ن به تاخیر می افتد

سه‌شنبه, 06 قوس 1397 21:26

نویسنده : هییت تحریر نیویارک تایمز .
منبع وتاریخ نشر: نیویارک تایمز »52-11-5112 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

کا بل افغا نستا ن : مقا ما ت ا نتخا با ت ا فغا نستا ن درنظر دارند که ا نتخا با ت
ریا ست جمهوری سا ل آینده را برای چند ماه دیگر بتا خیر بیا ندازند

بقیه در ضمیمه

روابط ایاالت متحده امریکا و پاکستان دراخرین ویا در بدترین نقطه کاهش وبهم خوردگی

دوشنبه, 05 قوس 1397 19:09

نویسنده : ان رایت )Wright Ann .)
منبع وتاریخ نشر : کمان دریم »32-11-3112 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

عمران خان نخست وزیر پا کستا ن دراین هفته با ریس جمهوردونا لد ترومپ درنقش
 »جنگ علیه ترورزم« مشا جره داشته است » عکاسی توماس پیتر پول – گیتی«
 پس از آنکه من ده روز پیش درمورد سفرمن به پاکستا ن ا ین داستا ن را نوشتم،
بقیه در ضمیمه

یک میان برنامه جذاب، خرد زا و خیال انگیز

دوشنبه, 05 قوس 1397 19:03

محمد عالم افتخار

یک میان برنامه جذاب، خرد زا و خیال انگیز

با درود و بهیخواهی و بهیجویی!

آنچه را که امروز به عزیزان تقدیم میدارم؛ در سلسله نگارش و خوانش و دانش «پیشتر برویم، عمیقتر بیاندیشیم و بهتر بیاموزیم» از این دیدگاه «میان برنامه» خوانده ام که نه زیاد تصادفاً هم به گذشته و هم به آینده این سلسله؛ پیوند های ماهوی و منطقی دارد و در عین حال نوعی استراحت و تمدد ذهنی را فراهم میکند

بقیه در ضمیمه

افغا نستا ن درمرکز مرحله جد ید با زی بزرگ قرار دارد

شنبه, 03 قوس 1397 20:24

نویسنده : پیپ ایسکوبا ر)Escobar Pepe )
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ )2018-11-16 )
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«

 مسکو طی هفته گذ شته میزبا ن برگذاری برای ترویج مذاکرات صلح
ا فغا نستا ن با همسا یگا ن ونا ظران با نفوذ منطقوی بخا طر نیل به ثبا ت

درسرزمین درگیر به د شواری طوالنی بود

 

بقیه در ضمیمه

 

ګپیتالیزم مخربتر شده

جمعه, 02 قوس 1397 21:13


علت نیرومندی کمپنیهای تخنیکی و مرحله جدید کاپیټالیزم و اینده یکعده کمپنیهای بزرګ چون ، دیلیرورو Deliveero یا Uber اوبر و نقش کارګران در ان ؟ یکصدو هفتاد سال بعد از نشر مانیفست کمونیستی Communistisch Manifest از کارل مارکس میپرسیم:

نوشته : ساشا هیلهورست
ترجمه : ذ. آسمایی

مګر بعد از نشر کاپیټال بسیار تغییر امده ؟

جنگ پالنیزی شده ندرتاً آشکا ر میشود : جنگ افغا ن شوروی

جمعه, 02 قوس 1397 21:02

نویسنده : شنکوین )Quinn Shane .)
منبع وتاریخ نشر: گلوبال ریسرچ »61-66-8162 .»
برگردان :پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
 --------------------------------------------------------
 
 درس های گذ شته با رها با رها آموخته نشده ا ست


ادامه در ضمیمه