ســـــا ز ما ن ملل متـــــحد  یا  ســــا ز ما ن ا تحا د یه ها ی متحد

ســـــا ز ما ن ملل متـــــحد یا ســــا ز ما ن ا تحا د یه ها ی متحد

نجم الرحمن مواج

ـــــــــــــ ـــ ـــــــــــ

که دسمی،لارښوونه وی ګناه

یوهم زه یمه یا رانوما پرد ا رکړئ

لومړی سرکی مې خبروته کړئ پا م

پوره ځیرشئ که مو حق وو بیا ګوزارکړئ

(مواج)

 

طرح پیشنهاد ی سیاسی

ــــــ ــ ـــــــ

سازمان ملل متحد

یا

سا زما ن اتحا دیه ها ی متحد

***

میخواهم توجه فرهنگیان وسیاست پیشه های کهنه کارومتعهد وطن وجهان رابه یک امربس مهم جهانی معطوف بدارم وآن اینکه سازمان ملل متحد محصول شرایط ویژه یک برهه معین تاریخ بوده ودربسامواردعملکرد های موثرآنبخصوص درشرایط بس دشوارجنگ سرد چشمگیرمیباشد.

هرپدیده سیاسی واجتماعی باهرنوع زیرساخت های تشکیلاتی آن بمرورزمان نیازبه بازنگری ساختاری داشته وچه خوب خواهد بودتا درفرصت مناسب چنین وضع تشخیص شده تصمیم مناست درخوراعتباراتخاذشود.

شرایط ایجاد سازمان ملل متحد شرایط برون شدن ازدودوآتش وجنگ دوم جهانی وبشکن بشکن زنجیراسارت استعما رکهن بوده وپیوسته کشورها،زنجیراسارت استعمار،رادرگوشه های جهان درشکسته وازحقوق استقلال سیاسی برخوردارشده وراه اعتلارا بادشواری های جانکاه وقربانی های تکان دهنده تحمل نوع دیگر(استعمارجدید) پیموده اند.

امروزکه جهان دروضع سخت متفاوت دههء چهارم قرن بیستم عیسوی بسرمیبرد،قاره های آسیا.افریقاوامریکای لاتین ازمواضع سیاسی واقتصادی قابل اعتبارجهانی برخورداربوده واین روند روزتاروزبسوی مزید بهبود چهره بدل میکند.

مثلا:کشورهای چین،هندوستان،جاپان،هردوکوریا وهم موضعگیری های کشورروسیه ودهها دلیل دیگر.

ظرف کنونی سازمان ملل متحد با موضعگیری هاوساختارتشکیلاتی کلاسیک آن یارای مدیریت قناعت بخش را نه تنها این که ندارد بل با دلایل مقنع فراوان نباید هم داشته باشد.

پس پیشنهاد میشود تا نام سازمان ملل متحد بنام سازمان اتحادیه های متحد تبدیل گردد.یعنی اتحادیه آسیایی،اتحادیه اروپایی،اتحادیه افریقایی،اتحادیه امریکای لاتین و... بادیدوسیع سیاسی تشکیلات مناسب رابرای جهان ارایه داشته وبکارآغازنماید.

یقینا که درهزینه این ساختارجدید(سازمان اتحادیه های متحد)سهم همه اتحادیه ها مشخص بوده وازهزینه اضافی فعلی ایالات متحده امریکانیزکاسته میشود.

گام بعدی:

اختلاف های ذات البینی جامع الاطراف اتحادیه ها مربوط ومنوط ومنحصربه هراتحادیه بوده اتحادیه ها باطرح قوانین ومیثاق های ضروری ازهرنوع تقابل جلوگیری کرده باتفاهم ودیٖپلوماسی فعال دررفع چالش ها خواهندپرداخت.

بی تفاوتی های سازمان ملل متحد

ــــــــــــ

اول:

ـــ تقسیم کشورآلمان به آلمان شرقی وغربی،

ــ د رشرایط جنگ سردیورش بیرحمانهءشوروی وقت برحاکمیت واقتداردولتی حکومتی وحزبی،کشورچکوسلواکیا،برکناری رهبرمحبوب آن ...دوبچک؟

ــــــ عدم توجه لازم به حل مشکل مردم مستحق فلسطین درامردفاع ازحقوق مسلم

آن.

ـــــ عدم رفع معضلهء کشمیردربین کشورهای پاکستان وهندوستان،

ــــ عدم رفع مشکل خط نامنهاد دیورند دربین کشورهای افغانستان وۤپاکستان،

ــــ تشدید چالشهای دوکوریا،

ـــ عدم تثبیت حقوق کشورهای اعضای سازمان ملل درداشتن سلاح زروی،

ــــ ده ها معضل دیگری که هریک ازدوستان میتوانند برآن بیفزایند.

دوم:

ــــ تشدید اختلافات دربین کشورها بعدازسقوط شوروی سوسیالیستی وفروپاشی سوسیالیزم وآغاز،یکه تازی های ایالات متحده امریکا.

ــــ تطبیق طرح استرا تژی قبلا تنظم شده توسظ بیننسیوا ن نما ینده سا زما ن ملل متحد د رافغانستان.

ـــــ حمله برکشورعراق بدون هیچ نوع تمسک حقوقی وقانونی؟

ــــ حمله برکشورلیبیا بدون ارایه دلیل مقنع برای سازمان ملل متحد وحتی برخلاف اراده،آن،

ــــ حمله برکشورسوریه،

ــــ حمله برکشور افغانستان درحالیکه لانه های تروریستی ازمرجع نامعلومی درکشورپاکستان تمویل شده وتوظیف شد ه وکما کان ادامه داده میشود،

سوم:

نیافتن نشانی گروپ های دهشت افگن تروریستی وپرورشگاه های آنان؟

 آیا عدم امکان دریافت آدرس چنین گروپ های تربیه شده باهمهء امکانات فناوری های پیشرفته، امروزین سوال برانگیزنیست که ملل متحد بدون جواب بسربرده است؟

بطورموجزمیتوان گفت:

یگانه راه حل این معضل به پنداراینجانب اینست تا سازمان اتحادیه های متحد با تشکیل قویتروسازمان یافته هدفمند پررسا لت جای سازمان ملل متحدراپرکند ویا با افادهء دیگری سازمان ملل متحد جایش رابرای سازمان اتحادیه متحد تخلیه کند تا جهان بطورمتوازن راه صلح وصفای بی خدشه رادرپیش گرفته درآرامش واطمینان خاطربه ترقی وتعالی راه یابد.

ازصاحب نظران حقوقدانان وسیاستمداران متعهد به زندگی برومند جوامع بشری تقاضامیگردد تا درتکمیل این پیشنهاد بخاطرگذارازین ورطه مخوف ومدهشی که انسان خود چاه کن انسان شده است وباگرگ صفتی تمام بزندگی وجان ومال همنوع خویش بیرحمانه میتازد برای بیداری وجدان انسا ن ورهنمون شدنش به انسانیت بمفهوم واقعی کلمه ازهیچنوع مساعی لازم وموثردریغ نورزند.

باحرمت تمام

 

لوستل شوی 430 ځله

خپل نظر وليکئ

ټولې کړکۍ چې د ستوري (*)نښه لري ډکول يې ضروري دي