وروستي مطالب

ډاکټر_نجیب_الله_څنګه_ولې_او_چا_وواژه ؟

شنبه, 09 جدی 1396 18:42

مارک جیمزامریکایي ژورنالیست
*ژیړ طلایي کتاب ژباړه*
په دې اړه ټول حقایق لیکنه کې لوستلای شئ
جنرال حمید ګل د پاکستان د ای اس ای سازمان مشرد (۱۹۹۶) کال دد سپتامبرپر ( ۲۶) نیټه د ماښام پر (۶)بجوو د پاکستان د هلیکپترو په واسطه د پېښور له لارې له نصرالله بابر څو تنه نور لوړ رتبه پاکستاني جنرالانو، ملا محمد عمر د طالبانو مشراو (۱۲ ) نور د طالب مشرتابه پلاوي

طالبان له کندهاره تر مزاره کتاب ته ځانګړې کتنه !

چهارشنبه, 29 قوس 1396 13:27

لیکنه او شننه قاضي نجیب الله جامع

تاريخ د ویښو او نه ماتيدونکو ملتونو د ژوند راز دي، هغوی چې تاریخ یې په غور لوستي ډیر کم د تراژېدیو له تکرار، د ولسونو له کرکې او د خپل پایښت له زوال سره مخ شوي.   مونږ د یو داسي ولس په څېر چې دپیښو په سیمه، د شیطانانو د شرخوښیو او تل د خپل وخت له بدمستو ښامارانو سره مخ شوی يو ډیر کله د مرګ تر کومي پوری تللي یو او هر یوه زموږ د هضمولو لپاره خپل ستوني واز کړي وو. چې مغل، ګرګين، انګریز، سور تظاری ښامار او همداوس جګړه ماره اویرغلګره امریکا یې ښه بېلګه ده

6 شواهد جدید درمورد جنگ افغانستان

سه‌شنبه, 23 عقرب 1396 19:04

 نگارش وتتبع توسط:کریستین فریدریش اوسترمن )Ostermann. F Christian )
منبع : بولتن پروژه تا ریخ بین المللی جنگ سرد)CWIHP . )
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .
 قسمت ششم

 ظبط وریکارد گفتگوی میخا یل سرگیویچ گرباچف با
 وزیرخارجه امریکا جورج شولتز)Shultz Georg )
 مورخ )22 )فبروری سال )3891« )رونوشت«.
منبع : بنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط اناتولی چرنیوف برای )CWIHP )
 وترجمه توسط گاری گولد نبرگ
جورج شولتز:بهر صورت ما همه مسایل را با جزیات آن که درقبل هرگز پیرامون آن به این وضاخت بحث نکرده بودیم توضیح دادیم ویا به هیچ صورت به همچو نتیجه گیری نا یل نیامده بودیم ؛ نا یل آمد یم یعنی که روی همرفته به نفع آن کا ر کردیم با وجود یکه بحث ومذاکره ما با توجه به مشکالت انگوال و کمبود یا کمی پیچیده ومغلق بود ؛ اما سرانجام به این توافق رسید یم که فرصت های همکاری بین ما وجود دارد.

ادامه در ضمیمه


شواهد جدید درمورد جنگ افغانستان

شنبه, 29 میزان 1396 15:53

  تتبع ونگارش: کریستین فریدریش اوسترمن )ostermann. F Christian .)
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.

مکا لما ت گلچین وبرگزیده شده بین میخایل  سرگیویچ گرباچف و رونالد ریگن درمورد  افغانستان مورخ )9 )دسمبر سال ) منبع : بنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط اناتولی چرنیوف برای )CWIHP )8991 )

 وترجمه توسط گاری گولد نبرگ
رونالد ریگن : موضوعات ومسا یل منطقوی دردرجه اول به موضوعات ومسا یل دیگران مربوط میشود که در قدم نخست آنها افغا نستا ن است واین اول از همه حضور نیروهای شوروی درافغا نستا ن است که در مورد آن باید نگران بود ؛ ما د ید گاه های یکد یگر خودراخوب میدانیم؛ ومن از آن خوشحا ل خواهم شد اگرشما خروج نیروهای شوروی را از افغانستان اعالم نماید ؛ من فکر میکنم که این اعالمیه باید قب ًال صورت میگرفت ؛ بد ون ترد ید وضع کنونی افغا نستا ن سخت ودشوار است

ادادمه در ضمیمه 

4 شواهد جدید درمورد جنگ افغانستان

جمعه, 14 میزان 1396 19:05

 تتبع ونگارش: کریستین فریدریش اوسترمن )ostermann. F Christian .)
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«
 قسمت چهارم
 ****
 ظبط یک گفتگو »میخایل سرگیویچ گرباچف«
 با رهبر کل کمیته مرکزی حزب دموکراتیک
 خلق ا فغا نستا ن با رفیق»نجیب« مورخ»3 »
 نومبر سا ل»7891 « »فشرده وگلچین«.
منبع : بنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط اناتولی چرنیوف برای )CWIHP )
 وترجمه توسط گاری گولد نبرگ
میخایل سرگیویچ گربا چف: قبل از همه و در قد م نخست تشکر از صحبت گرم وپرحرارت وبا احساس شما که امروز دراینجا ایراد نمودید ؛ کلمات وجمالت مخلصا نه وصادقا نه شمادرقلب مردم شوروی راه پیداخواهد کردبخصوص درقلب زنان ومادران  من ازاین فرصت مساعد شده در دیدار وتبادل نظر با شما خوشحالم از اینکه نظریا ت وایده های خودرا از نزدیک میخواهم باهم به اشتراک میگذاریم وتبادل نظرمیکنیم ؛ البته که ما وشما دراین مالقات تالش خواهیم نمود که درمورد مسایل مهم

ادامه موضوع در ضمیمه

شواهد جدید درمورد جنگ افغانستان

جمعه, 07 میزان 1396 18:00

 تتبع ونگارش: کریستین فریدریش اوسترمن )ostermann. F Christian .)
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.
 ---------------------------------------------
 قسمت سوم
 ****
منبع : بنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط اناتولی چرنیوف برای )CWIHP ) جوالی سا ل»7891 « »فشرده وگلچین«. خلق ا فغا نستا ن با رفیق»نجیب« مورخ»02 » با رهبر کل کمیته مرکزی حزب دموکراتیک  ظبط یک گفتگو »میخایل سرگیویچ گرباچف«
 وترجمه توسط گاری گولد نبرگ
میخایل سرگیویچ گربا چف: من به نماینده گی ازرهبری اتحاد جماهیر شوروی تشریف آوری شما را به مسکو خوش آمد ید میگویم – رفیق »نجیب« سفر شما اینجا به مسکو کام ًالسفر به موقع است از اینکه ما باشما پیرامون موضوعات مورد عالقه

بقیه درا در ضمیمه دنبال کنیدشواهد جد ید درمورد جنگ در افغا نستا ن

چهارشنبه, 18 اسد 1396 16:10

نگارش وتتبع توسط:کریستین فریدریش اوسترمن )Ostermann. F Christian )
منبع : بولتن پروژه تا ریخ بین المللی جنگ سرد)CWIHP . )
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .
 مقد مه :
د سمبر سا ل »تصمیم گرفت که سربازان وقطعات نظامی شوروی را بعد ازگذ شت ده سا ل حضور از افغا نستا ن9191 »آن کشور باالی افغا نستا ن تجا وز نمود ؟ چرا وچه وقت میخا یل گرباچف چه چیزی در عقب تصمیمگیری مقامات ارشد اتحاد جماهیر شوروی نهفته بود که در ماه فراخواند ؟ ونقش ایاالت متحده امریکا دراین مورد از چه قرار بود ؟ که برنامه کمک های مخفی اشرا به منظوررسا ند ن کمک به گروه های مقا ومت افغا نستا ن طرح و پیریزی نمود

بقیه در ضمیمه   
گذری و نظری بر جوانبی از کتاب «از پادشاهی مطلقه تا سقوط ج د ا»

دوشنبه, 04 ثور 1396 20:25

عبدالصمد ازهر
بخش هفتم و پایانی
قبل از رفتن به مطالب این بخش، دو تصحیح را در بخش شششم لازمی می شمرم:
در عنوان، به اشتباه بخش نهایی نگاشته شده است. دلیل آن این بود که آن بخش به علت دراز شدن و برای آنکه برای خواننده ملالت بار نیاورد، به دو قسمت جدا گردید ولی حین ارسال برای نشر در سایت ها، حذف کردن کلمه نهایی، فراموش شد.