وروستي مطالب

6 شواهد جدید درمورد جنگ افغانستان

سه‌شنبه, 23 عقرب 1396 19:04

 نگارش وتتبع توسط:کریستین فریدریش اوسترمن )Ostermann. F Christian )
منبع : بولتن پروژه تا ریخ بین المللی جنگ سرد)CWIHP . )
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .
 قسمت ششم

 ظبط وریکارد گفتگوی میخا یل سرگیویچ گرباچف با
 وزیرخارجه امریکا جورج شولتز)Shultz Georg )
 مورخ )22 )فبروری سال )3891« )رونوشت«.
منبع : بنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط اناتولی چرنیوف برای )CWIHP )
 وترجمه توسط گاری گولد نبرگ
جورج شولتز:بهر صورت ما همه مسایل را با جزیات آن که درقبل هرگز پیرامون آن به این وضاخت بحث نکرده بودیم توضیح دادیم ویا به هیچ صورت به همچو نتیجه گیری نا یل نیامده بودیم ؛ نا یل آمد یم یعنی که روی همرفته به نفع آن کا ر کردیم با وجود یکه بحث ومذاکره ما با توجه به مشکالت انگوال و کمبود یا کمی پیچیده ومغلق بود ؛ اما سرانجام به این توافق رسید یم که فرصت های همکاری بین ما وجود دارد.

ادامه در ضمیمه


جامعه شناسی داوودشنام

جمعه, 12 عقرب 1396 18:37

پوهنیار بشیرمومن

  داو و دشنام و استفاده از کلمات غیرمودبانه بطور وسیع در میان اقشار مختلف معمول است، دشنام گویی و بد زبانی تنها منحصر به افراد فحاش نیست، بلکه این پدیده در تعاملات اجتماعی میان تمام اقشار جامعه رخنه کرده است. دشنام دادن و یا ناسزاگویی، استفاده از کلمات و الفاظ زشت به منظور تحقیر کردن و پست شمردن طرف مقابل است، که دلایل بروز این رفتار کلامی، می تواند خشونت، دشمنی، شوخی و یا دوستی، صمیمیت و تخلیه احساسات باشد. در روابط روزمرهٔ افراد با

شواهد جدید درمورد جنگ افغانستان

شنبه, 29 میزان 1396 15:53

  تتبع ونگارش: کریستین فریدریش اوسترمن )ostermann. F Christian .)
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.

مکا لما ت گلچین وبرگزیده شده بین میخایل  سرگیویچ گرباچف و رونالد ریگن درمورد  افغانستان مورخ )9 )دسمبر سال ) منبع : بنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط اناتولی چرنیوف برای )CWIHP )8991 )

 وترجمه توسط گاری گولد نبرگ
رونالد ریگن : موضوعات ومسا یل منطقوی دردرجه اول به موضوعات ومسا یل دیگران مربوط میشود که در قدم نخست آنها افغا نستا ن است واین اول از همه حضور نیروهای شوروی درافغا نستا ن است که در مورد آن باید نگران بود ؛ ما د ید گاه های یکد یگر خودراخوب میدانیم؛ ومن از آن خوشحا ل خواهم شد اگرشما خروج نیروهای شوروی را از افغانستان اعالم نماید ؛ من فکر میکنم که این اعالمیه باید قب ًال صورت میگرفت ؛ بد ون ترد ید وضع کنونی افغا نستا ن سخت ودشوار است

ادادمه در ضمیمه 

پلان مخفی انگلستان جهت حمله بر روسیه

جمعه, 14 میزان 1396 19:57

مایکل پیک Michael Peck در نشریه The National Interest، وینستون چرچیل در بهار سال 1945 از رهبران نظامی خواسته بود که پلان مخفی حمله بر اتحاد شوروی را آماده کنند.عملیات "غیر قابل تصور

چاپ الات متحده امریکا مینویسد: در این مورد هیچ چیز جدیدی وجود نداشت. چرچیل که شخص پر انرژی بود، همیشه طرح را  که گاهی  منطقی وگاهی تا حدی  دیوانه وار بود، ارائه میکرد. اما این پلان با پلانهای قبلی قابل مقایسه نه بود.

چرچیل می خواست پلان حمله انگلستان بر اتحاد جماهیر شوروی را دریافت کند.

در اوایل سال 1945، امریکا توجه خود را ابتدا بر شکست کامل آلمان و سپس جاپان  متمرکز ساخته بود.

ولی نظریه چرچل به اروپای که در تاریکی غرق می شد،  متوجه بود. وقتی که اردوی سرخ قلب این قاره را اشغال نماید چه اتفاقی خواهد افتاد؟. استالین قبلاً از موافقتنامه های قبلی به خاطر صرفنظر کرده بوده که پولند — بخاطر همین کشور

4 شواهد جدید درمورد جنگ افغانستان

جمعه, 14 میزان 1396 19:05

 تتبع ونگارش: کریستین فریدریش اوسترمن )ostermann. F Christian .)
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«
 قسمت چهارم
 ****
 ظبط یک گفتگو »میخایل سرگیویچ گرباچف«
 با رهبر کل کمیته مرکزی حزب دموکراتیک
 خلق ا فغا نستا ن با رفیق»نجیب« مورخ»3 »
 نومبر سا ل»7891 « »فشرده وگلچین«.
منبع : بنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط اناتولی چرنیوف برای )CWIHP )
 وترجمه توسط گاری گولد نبرگ
میخایل سرگیویچ گربا چف: قبل از همه و در قد م نخست تشکر از صحبت گرم وپرحرارت وبا احساس شما که امروز دراینجا ایراد نمودید ؛ کلمات وجمالت مخلصا نه وصادقا نه شمادرقلب مردم شوروی راه پیداخواهد کردبخصوص درقلب زنان ومادران  من ازاین فرصت مساعد شده در دیدار وتبادل نظر با شما خوشحالم از اینکه نظریا ت وایده های خودرا از نزدیک میخواهم باهم به اشتراک میگذاریم وتبادل نظرمیکنیم ؛ البته که ما وشما دراین مالقات تالش خواهیم نمود که درمورد مسایل مهم

ادامه موضوع در ضمیمه

سیستم مافیایی درافغانستان

چهارشنبه, 12 میزان 1396 17:40

میرعنایت الله سادات

سالهاست که فساد اداری، دولت افغانستان را در میان دول فاسد جهان، به مقام اول ارتقاء داده است. درین ارتباط گاه گاهی ازجانب حکومت، هوشدار هایی داده شده و کمسیون هایی هم بخاطر مبارزه علیه فساد ساخته میشود. ولی نتیجه ای عملکرد انها، محسوس نیست. چرا ؟ ؟ ؟ علت در کجاست؟ چرا علی الرغم اعتراضات ملت افغانستان و تهدید های کشور های کمک کننده، مبنی بر قطع کمک های شان، این پدیده ای شوم هنور هم درحال قوت یابی است؟

شواهد جدید درمورد جنگ افغانستان

جمعه, 07 میزان 1396 18:00

 تتبع ونگارش: کریستین فریدریش اوسترمن )ostermann. F Christian .)
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.
 ---------------------------------------------
 قسمت سوم
 ****
منبع : بنیاد گرباچف تهیه وتدارک توسط اناتولی چرنیوف برای )CWIHP ) جوالی سا ل»7891 « »فشرده وگلچین«. خلق ا فغا نستا ن با رفیق»نجیب« مورخ»02 » با رهبر کل کمیته مرکزی حزب دموکراتیک  ظبط یک گفتگو »میخایل سرگیویچ گرباچف«
 وترجمه توسط گاری گولد نبرگ
میخایل سرگیویچ گربا چف: من به نماینده گی ازرهبری اتحاد جماهیر شوروی تشریف آوری شما را به مسکو خوش آمد ید میگویم – رفیق »نجیب« سفر شما اینجا به مسکو کام ًالسفر به موقع است از اینکه ما باشما پیرامون موضوعات مورد عالقه

بقیه درا در ضمیمه دنبال کنیداولین خون - آیا هند و چین جنگ هسته ای را آغاز خواهند کرداولین خون - آیا هند و چین جنگ هسته ای را آغاز خواهند کرد

سه‌شنبه, 07 سنبله 1396 21:43

در سرحد هند وچین آرامش وجود ندارد. قدرت های هستوی یکدیگر را به اعمال تحریک آمیز متهم میسازند.

در یک هفته — حوادث جدید به وقوع پیوسته اند. هند در مرزهای شمالی 3 قول اردو را جابجا کرده و چین نیروهای خود را به تبت اعزام میکند. دلیل این همه، تلاش انجینران نظامی چین برای ساختن یک سرک کوچک در منطقه می باشد.

سربازان که با یونیفورم خاکی روشن ملبس اند و در روی آن نوشته پولیس مرزی هند — تبت دیده میشود، به ده ها سرباز چینایی که در ساحل دریای بزرگ